ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : โครงการออกแบบและผลิตต้นแบบที่พักฉุกเฉินแก่ผู้ประสบภัยในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อรพรรณ สาระศาลิน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร Terrein ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : พฤติกรรมการรู้สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบเครื่อง Sphygmomanometer
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.รณชิต ดีปานแก้ว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาแยกและวิเคราะห์แปคทีรีโอฟาจของเชื้อ Escherichia coli ที่ก่อโรคและเชื้อประจำถิ่น
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มีผลต่อระดับไขมันในเส้นเลือด
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ระบบอภิบาลส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์หรือไม่ : การวิเคราะห์แบบข้ามประเทศ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ดนุวัศ สาคริก   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาการใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สมิตา กลิ่นพงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ ให้กับตราสินค้ามหาวิทยาลัยเอกชน
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.รัตชพงษ์ เขียวพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมย่านจังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]