ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2554


จำนวนบท 134 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : ความยุติธรรมในกฎหมายประกันสังคม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.มงคล เทียนประเทืองชัย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ (Epoxidized Natural Rubber)
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วรรณวิมล อารยะปราณี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : เซราไมด์ข้าวมอลต์ : ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับประโยชน์เชิงเวชสำอาง
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาความต้านทานและกลไกการดื้อต่อสารเคมีกำจัดแมลงในยุงลาย (Aedes spp.) จังหวัดปทุมธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อุษณี ทรัพย์เจริญกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของดินและความหลากหลายทางชีวภาพขอจุลินทรีย์ที่มีต่อปริมาณสารอาทราซีนตกค้างในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความหลากหลายทางชีภาพของรา Tricoderma spp. และจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆจากดินที่ปนเปื้อนอาทราซีน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การตรวจหาและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนและการแสดงออกของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในรา Trichoderma spp.
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การคัดแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนกากมันสำปะหลังให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธีการหมักแบบอาหารแข็ง : เฟส 1 ความหลากหลายขอจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้จากกากมันสำปะหลังจากประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.กำไล เลาหพัฒนาเลิศ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาถ่านกัมมันต์จากลูกหูกวางเพื่อดูดซับโครเมียม (III) ในน้ำเสียจากการวิเคราะห์ค่า COD
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ปัญญา มณีจักร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]