ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
40/2553
ชื่อบทความ : การศึกษาการผลิดถ่านชีวภาพจากขยะในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การศึกษาการผลิดถ่านชีวภาพจากขยะในมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : อาจารย์วัชระ ลอยสมุทร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
41/2553
ชื่อบทความ : การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : DEVELOPMENT OF THE PERFORMANCE OF THE STUDENTS OF AVIATION INSTITUTE, RANGSIT UNIVERSITY
ผู้จัดทำ : พลอากาศเอก คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
42/2553
ชื่อบทความ : การศึกษาการเกิดประสาทหูเสื่อมของผู้ปฏิบัติการในอากาศ
Article Name : การศึกษาการเกิดประสาทหูเสื่อมของผู้ปฏิบัติการในอากาศ
ผู้จัดทำ : เรือเอกหญิงสุธาสินี ศรีนุ่น   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
43/2553
ชื่อบทความ : ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติเฝ้าระวัง/ป้องกันการพลัดตกหกล้มต่ออัตราการตกเตียง ความพึงพอใจ และความตระหนัก โดยใช้คำว่า "I'm safe"
Article Name : ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติเฝ้าระวัง/ป้องกันการพลัดตกหกล้มต่ออัตราการตกเตียง ความพึงพอใจ และความตระหนัก โดยใช้คำว่า "I'm safe"
ผู้จัดทำ : อ.นันธิดา พันธุศาสตร์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
44/2553
ชื่อบทความ : ศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลัน และกึ่งระยะยาว ในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศไทย
Article Name : ศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลัน และกึ่งระยะยาว ในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
48/2553
ชื่อบทความ : การตรวจสอบเปปไตท์ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำหมักชีวภาพ
Article Name : การตรวจสอบเปปไตท์ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำหมักชีวภาพ
ผู้จัดทำ : ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
49/2553
ชื่อบทความ : การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับธรรมาธิปไตย
Article Name : การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับธรรมาธิปไตย
ผู้จัดทำ : ดร.สุรพล ศรีวิทยา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
50/2553
ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ
Article Name : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ
ผู้จัดทำ : อ.พัชรี รัตนพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
52/2553
ชื่อบทความ : ผลของการใช้แป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่สด
Article Name : ผลของการใช้แป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่สด
ผู้จัดทำ : อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
54/2553
ชื่อบทความ : การศึกษาระบาดวิทยาของ Giardia lamblia ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกด้วย Real-Time Polymerase Reaction
Article Name : การศึกษาระบาดวิทยาของ Giardia lamblia ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกด้วย Real-Time Polymerase Reaction
ผู้จัดทำ : ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]