ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
26/2553
ชื่อบทความ : การพัฒนาต้นแบบสังคมธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนเป็น ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหลักสังคมธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การพัฒนาต้นแบบสังคมธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนเป็น ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหลักสังคมธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ผศ.เกศรา สุพยนต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
28/2553
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของสหกรณ์ในประเทศไทย และการวิเคราะห์จำแนกประเภทใน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2552 - 2553
Article Name : การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของสหกรณ์ในประเทศไทย และการวิเคราะห์จำแนกประเภทใน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2552 - 2553
ผู้จัดทำ : ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
29/2553
ชื่อบทความ : การศึกษาเนื้อหาของภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพถ่ายของ เนาว์ ศรีจามร
Article Name : A Study of Content and Interpretation Through the Photography People : A Case Study
ผู้จัดทำ : อ.สุขเกษม อุยโต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
30/2553
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในกลุ่มธุรกิจบริการในประเทศไทย
Article Name : Factors Affecting Effectiveness of Accountant Performance under the Service Business in Thailand
ผู้จัดทำ : อ.จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
32/2553
ชื่อบทความ : ศึกษาคุณค่าทางอาหารและสารต้านคุณค่าทางอาหารของถั่วเขียวงอกคลอโรฟิลล์สูง (4 สายพันธุ์) ในระยะเวลาการงอกต่างๆ
Article Name : The Nutrients and Anti-nutrients of High Chlorophyll – Mung Bean Sprouts (4 varieties) as Affected by Different Stages of Germination and Sprouting
ผู้จัดทำ : ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
34/2553
ชื่อบทความ : ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารดูดซับทางชีวภาพ
Article Name : ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารดูดซับทางชีวภาพ
ผู้จัดทำ : ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
35/2553
ชื่อบทความ : การปรับปรุงคุณภาพการหมักแบบอาหารแข็งของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Article Name : การปรับปรุงคุณภาพการหมักแบบอาหารแข็งของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ผู้จัดทำ : ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
36/2553
ชื่อบทความ : การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
37/2553
ชื่อบทความ : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟินและผักตบชวา
Article Name : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟินและผักตบชวา
ผู้จัดทำ : ผศ.พัชรี คำธิตา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
38/2553
ชื่อบทความ : การศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะและน้ำเสียในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การศึกษาความเหมาะสมในการจัดการขยะและน้ำเสียในมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]