ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวางผังพัฒนาชุมชนโคราช จ.นครราชสีมา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แบบจำลองการพยากรณ์ความมีปัญหาทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ลักษณะของเชื้อ Vibrio cholerae จากอาหารประเภท crustacean และ shell fish จากตลาดสด
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ศิริพร โควบุตร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาต้นแบบสังคมธรรมาธิปไตย: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เปลี่ยนเป็น ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหลักสังคมธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.เกศรา สุพยนต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีไทยตาม IEG 11 ของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.วัลลภ บัวชุม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2552 - 2553
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.เกรียง กิจบำรุงรัตน์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
03/2553
ชื่อบทความ : การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Article Name : การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
06/2553
ชื่อบทความ : การศึกษาการทำงานของโลกเสมือนสามมิติ Second Life และการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา
Article Name : การศึกษาการทำงานของโลกเสมือนสามมิติ Second Life และการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา
ผู้จัดทำ : อ.กรพงศ์ กรรณสูต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
09/2553
ชื่อบทความ : การชักนำโพลีพลอยด์ในว่านเอ็นเหลืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Article Name : การชักนำโพลีพลอยด์ในว่านเอ็นเหลืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ผู้จัดทำ : อ.สุเทพ ชูช่วย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
15/2553
ชื่อบทความ : ชุมชนต้นแบบ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
Article Name : ชุมชนต้นแบบ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์นันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]