ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์การใช้สัญลักษณ์ภาพ "ทศกัณฑ์" ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยสำหรับงานสื่อสมัยใหม่
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.กัมปณาท เตชะคงคา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การวิเคราะห์การนำเสนอบุคลิกภาพตัวละครในวรรณกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาผ่านภาพจิตรกรรม ฝาผนังไทยแนวประเพณี ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สำราญ แสงเดือนฉาย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ชุมชนต้นแบบ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืนบนพื้นฐานความพอเพียง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อภิธวัฒน์ จรินทร์นันต์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสร้างเนื้อหาเพื่อการเรียนการสอนในโลกเสมือน : กรณีศึกษาการสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆใน second life
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ศิรดล ชำนาญคดี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาการติดตั้งและปรับแต่งโลกเสมือนสามมิติ OpenSim : การทดลองใช้งานด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวางผังพัฒนาชุมชนบางหลา จ.สุราษฎร์ธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ณัฐกานต์ ร่วมยอด   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวางผังพัฒนาชุมชนหนองอ้อ จ.ราชบุรี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.วิทูล ทิพยเนตร    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวางผังพัฒนาชุมชนสังขบุรี จ.กาญจนบุรี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวางผังพัฒนาชุมชนวังเจ้า จ.ตาก
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.กฤตพร ลาภพิมล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : โครงการวางผังพัฒนาชุมชน ยมจินดา จ.ระยอง
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ปาริษา มูสิกะคามะ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]