ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สานนท์ ฉิมมณี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของประชาชนด้านการเงินการคลังและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ จังหวัดปทุมธานี
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ผการัตน์ จำปาน้อย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การตรวจหาฮีโมไลซินยีน ปรากฏการณ์คานากาวา และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อVibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากหอยนางรมและสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.นิภาพร เทวาวงค์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาการทำงานของโลกเสมือนสามมิติ Second Life และการประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.กรพงศ์ กรรณสูต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสื่อสารสัญลักษณ์ภาพ "มาร" ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสังคมกรณ์ : บทบาทของสมาชิกองค์กรใหม่ภายใต้โครงสร้างขององค์กร
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การชักนำโพลีพลอยด์ในว่านเอ็นเหลืองด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุเทพ ชูช่วย   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ความคงทนของฮีโมโกลบิน อี ในฮีโมไลเสสชนิดแช่งแข็ง
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ปราณี ศรีราช   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาสีย้อม Wright-Giemsa เพื่อใช้ในการย้อมเสมียร์เลือด
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุดาภรณ์ เก่งการ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสำรวจภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-phosphate dehydrogenase ที่หมู่บ้านจังกระดาน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.วรางคณา เล็กตระกูล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]