ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสุขภาพ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การตรวจสอบเปปไตท์ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากน้ำหมักชีวภาพ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สุธารทิพย์ เรืองประภาวุฒิ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การปฏิรูปประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับธรรมาธิปไตย
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สุรพล ศรีวิทยา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บ
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.พัชรี รัตนพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : รัตนมาลาแห่งการเวลา
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ดนยา เชี่ยววัฒกี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ผลของการใช้แป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่สด
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาเนื้อหาของภาพถ่ายจากอัลบั้มภาพถ่ายของ เนาว์ ศรีจามร
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.สุขเกษม อุยโต   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ใช้พยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในกลุ่มธุรกิจบริการในประเทศไทย
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การสำรวจความชุกของยีนดื้อยา Pfmdr1 จากประเทศไทยโดยวิธีMultiplex Nested PCR-RFLP
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งจุลชีพของสารสกัดจากเชื้อราเอนโดไฟต์ที่แยกจากต้นแคบ้าน
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.พรรณนภา เภาทอง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]