ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การปรับปรุงคุณภาพใบหน้ามนุษย์จากสัญญาณวีดิทัศน์ความละเอียดต่ำด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบใหม่ในปริภูมิเทนเซอร์
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ปริญญา สงวนสัตย์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : แนวทางการลดปัญหาปริมาณคราบไขมันและขยะในพื้นที่ชุมชนตำบลหลักหก
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร. เพ็ญนภา มานิตย์โชติพิสิฐ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย
Article Name :
ผู้จัดทำ : โครงการย่อยที่ 1   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว
Article Name :
ผู้จัดทำ : โครงการย่อยที่ 2   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ธนาคารขยะรีไซเคิล
Article Name :
ผู้จัดทำ : โครงการย่อยที่ 3   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ศึกษาคุณค่าทางอาหารและสารต้านคุณค่าทางอาหารของถั่วเขียวงอกคลอโรฟิลล์สูง (4 สายพันธุ์) ในระยะเวลาการงอกต่างๆ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้ม ทางเลือกเพื่อทดแทนสารเคมีกำจัดวัชพืช
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร. ดวงพร สุวรรณกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีสารดูดซับทางชีวภาพ
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การปรับปรุงคุณภาพการหมักแบบอาหารแข็งของปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]