ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2553


จำนวนบท 98 บทความ
รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ศิรินทรา กอแสงเรือง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การป้องกันความขัดแย้งและการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้และการบริหารจัดการแม่น้ำโขง
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงของสภาพพลังชีวิต ชีวพลัง Bioenergy หลังการออกกำลังกาย โดยการแพทย์แผนตะวันออก
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร. รตนพร สุรีย์ ศุภลักษณ์นารี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การศึกษาระบาดวิทยาของ Giardia lamblia ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกด้วย Real-Time Polymerase Reaction
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ปรียาภรณ์ โมนะตระกูล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ฤทธิ์ต้านปฎิกิริยาออกซิเดชั่นและการเจริญเติบโตแบคทีเรียของสารสกัดมะตูมนิ่ม
Article Name :
ผู้จัดทำ : อ.อุษา สุวรรณสรวล    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : ชก.การวิจัยและพัฒนาตำรับยาสมุนไพรใน 5 กลุ่มอาการโรค เรื่องที่1 การศึกษาทางเภสัชเวทของพืชที่ใช้ในตำรับยาสมุนไพร
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ศุภวรรณ บุญระเทพ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การควบคุมคุณภาพตำรับยาสมุนไพร
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของตำรับยาสมุนไพร (ฤทธิ์เบาหวาน และลดความดันโลหิต)
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การทดสอบการปนเปื้อนและความเป็นพิษของตำรับยาสมุนไพร
Article Name :
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Article Name :
ผู้จัดทำ : พล.อ.ต.ดร.ทวีศักดิ์ เทรูยา   
[อ่านบทคัดย่อ ...]