ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2552


จำนวนบท 14 บทความ
รหัส
1/2552
ชื่อบทความ : การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของการมีสุขภาพดีมีสุข
Article Name : การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของการมีสุขภาพดีมีสุข
ผู้จัดทำ : อ.เสรี วังส์ไพจิตร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
4/2552
ชื่อบทความ : โปรแกรมสำเร็จรูป "การบริหารจัดการในสปา"
Article Name : โปรแกรมสำเร็จรูป "การบริหารจัดการในสปา"
ผู้จัดทำ : อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
6/2552
ชื่อบทความ : การสร้างเอกลักษณ์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
Article Name : การสร้างเอกลักษณ์ไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ
ผู้จัดทำ : รศ.พิศประไพ สาระศาลิน   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
8.3/2552
ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบผลการนวดไทย 3 รูปแบบ
Article Name : การเปรียบเทียบผลการนวดไทย 3 รูปแบบ
ผู้จัดทำ : อ.อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
9.2/2552
ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ และการตัดสินใจของผู้ใช้บริการธุรกิจในสปาในประเทศไทย
Article Name : ประสิทธิผลของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ และการตัดสินใจของผู้ใช้บริการธุรกิจในสปาในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ และ อ.มัติกร บุญคง   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
9.4/2552
ชื่อบทความ : รูปแบบการวางแผน(RACE) และการรณรงค์(ROPE) เพื่อการประชาสัมพันธ์
Article Name : รูปแบบการวางแผน(RACE) และการรณรงค์(ROPE) เพื่อการประชาสัมพันธ์
ผู้จัดทำ : ดร. จิระศักดิ์ สาระรักษ์ และคณะ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
9.5/2552
ชื่อบทความ : การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจสปา : การนวดแบบเส้นประธานสิบ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจสปา : การนวดแบบเส้นประธานสิบ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร. จิระศักดิ์ สาระรักษ์ และคณะ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
10/2552
ชื่อบทความ : การศึกษานำร่องถึงประสิทธิผลของการใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายในมหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การศึกษานำร่องถึงประสิทธิผลของการใช้ดนตรีเพื่อการผ่อนคลายในมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : อ.ปราณีรัตน์ แสงเกษตรชัย และดร.เด่น อยู่ประเสริฐ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
23/2552
ชื่อบทความ : การแยกวินิจฮฉัยเชื้อEnterococcus spp. ที่ดื้อต่อยา Vancomycin ที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งรอบโรงพยาบาลในเขตกทม.และปริมณฑล
Article Name : การแยกวินิจฮฉัยเชื้อEnterococcus spp. ที่ดื้อต่อยา Vancomycin ที่ปนเปื้อนในน้ำทิ้งรอบโรงพยาบาลในเขตกทม.และปริมณฑล
ผู้จัดทำ : อ.บาจรีย์ จันทราภาณุกร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
24/2552
ชื่อบทความ : ความแปรผันทางพันธุกรรมของ Methylenetetra Hydrofolate Reductest(C6 77T)gene โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มี2ภาวะแทรกซ้อนทางไตในประชาการชาวไทย
Article Name : ความแปรผันทางพันธุกรรมของ Methylenetetra Hydrofolate Reductest(C6 77T)gene โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มี2ภาวะแทรกซ้อนทางไตในประชาการชาวไทย
ผู้จัดทำ : อ.กิตติศักดิ์ แถวนาชม   
[อ่านบทคัดย่อ ...]