ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2551


จำนวนบท 12 บทความ
รหัส
4/2551
ชื่อบทความ : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ทางชีวภาพของว่านธรณีสาร
Article Name : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ทางชีวภาพของว่านธรณีสาร
ผู้จัดทำ : อ.ปรานอม ขาวเมฆ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
11/2551
ชื่อบทความ : การออกแบบและสร้างชุดเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย
Article Name : การออกแบบและสร้างชุดเครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกาย
ผู้จัดทำ : อ.ชาญชัย ศุภกิจอมรพันธุ์    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
14/2551
ชื่อบทความ : อายุการเก็บรักษาพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ดและพริกแกงส้มก้อนกึ่งสำเร็จรูป
Article Name : อายุการเก็บรักษาพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ดและพริกแกงส้มก้อนกึ่งสำเร็จรูป
ผู้จัดทำ : อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
15/2551
ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท
Article Name : แนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท
ผู้จัดทำ : อ.มัลลิกา จงศิริ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
20/2551
ชื่อบทความ : ปัจจัยในการเลือกและความพึงพอใจอาคารอยู่อาศัยให้เช่าในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท: จังหวัดชัยนาท
Article Name : ปัจจัยในการเลือกและความพึงพอใจอาคารอยู่อาศัยให้เช่าในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท: จังหวัดชัยนาท
ผู้จัดทำ : อ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ    
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
21/2551
ชื่อบทความ : การออกแบบ สังเคราะห์ และพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างผลึกใหม่ของสารประกอบนาโนรูปผสมอินทรีย์-อนินทรีย์:จากโมเลกุลเล็กๆ ผ่านขบวนการวิศวกรรมผลึกของโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์สู่การประยุกต์ใช้งาน
Article Name : การออกแบบ สังเคราะห์ และพิสูจน์เอกลักษณ์โครงสร้างผลึกใหม่ของสารประกอบนาโนรูปผสมอินทรีย์-อนินทรีย์:จากโมเลกุลเล็กๆ ผ่านขบวนการวิศวกรรมผลึกของโคออร์ดิเนชันพอลิเมอร์สู่การประยุกต์ใช้งาน
ผู้จัดทำ : ดร.กิตติพงศ์ ไชยนอก   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
25/2551
ชื่อบทความ : การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า: กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่
Article Name : การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า: กรณีศึกษา โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้จัดทำ : ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
26/2551
ชื่อบทความ : การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
Article Name : การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ผู้จัดทำ : อ.ศศิธร ง้วนพันธ์   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
28/2551
ชื่อบทความ : ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่ออัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอ
Article Name : ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่ออัตราการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อหลอดลมคอ
ผู้จัดทำ : อ.มนพร ชาติชำนิ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
30/2551
ชื่อบทความ : การเกิดไฮเปอร์เมททิเลชั่นบริเวณ Promotor Region ของยีน MRD1 ที่มีผลต่อการแสดงออกของยีนส์ MDR1 ในเด็กไทยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
Article Name : การเกิดไฮเปอร์เมททิเลชั่นบริเวณ Promotor Region ของยีน MRD1 ที่มีผลต่อการแสดงออกของยีนส์ MDR1 ในเด็กไทยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]