ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ 2549


จำนวนบท 6 บทความ
รหัส
203/2549
ชื่อบทความ : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดเงาะ และเมล็ดลิ้นจี่
Article Name : การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรคและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดจากเมล็ดเงาะ และเมล็ดลิ้นจี่
ผู้จัดทำ : ดร.ยุทธนา สุดเจริญ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
206/2549
ชื่อบทความ : ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
Article Name : ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการการศึกษาทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
ผู้จัดทำ : อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
207/2549
ชื่อบทความ : ผลของสารสกัดชาเขียวต่อการทำหน้าที่ของเกล็ดเลือด
Article Name : ผลของสารสกัดชาเขียวต่อการทำหน้าที่ของเกล็ดเลือด
ผู้จัดทำ : ดร.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
208/2549
ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้เทคนิค Passive Sampling ในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
Article Name : การประยุกต์ใช้เทคนิค Passive Sampling ในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ผู้จัดทำ : ดร.อาภา หวังเกียรติ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
218/2549
ชื่อบทความ : การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
Article Name : การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของการใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ผู้จัดทำ : อ.วีรวัฒน์ เหลี่ยมมณี   
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
221/2549
ชื่อบทความ : การสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบของระดับการใช้และรูปแบบสารสนเทศต่อการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงานรับสั่งทำชิ้นงานขนาดกลางและขนาดย่อม
Article Name : การสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบของระดับการใช้และรูปแบบสารสนเทศต่อการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงานรับสั่งทำชิ้นงานขนาดกลางและขนาดย่อม
ผู้จัดทำ : ดร.พิษณุ มนัสปิติ   
[อ่านบทคัดย่อ ...]