ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563


รวมทั้งหมด 81 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายก
2 อ.อสมาพัณณ์ บุญเกิด (นางสาว) สถาบันกีฬา การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
3 อ.อภิญญ์การย์ เจริญลาภ (นางสาว)ได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้ว คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ผลทันทีทันใดของการออกกำลังกายบนอุปกรณ์แขวนพยุงและการออกกำลังกายบนพื้นราบต่อความมั่นคงในการทรงท่าและความมั่นคงของหลังส่วนล่างในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง แบบไม่จำเพาะเจาะจง
4 ผศ.ชินภัศร์ กันตะบุตร (นาย) คณะศิลปะและการออกแบบ โครงการออกแบบสร้างสรรค์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหวเรื่อง รุ่งอรุณตะวันเบิกฟ้า
5 อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด (นาง) คณะนวัตกรรมเกษตร ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกาแฟที่ปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับในอาคาร
6 อ.อรชดา สิทธิพรหม (นาง) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ประสิทธิผลการลดปวดกล้ามเนื้อคอ บ่า ไหล่ของเจลยาทาพระเส้นสูตรพัฒนา
7 อ.กชมน อินทร์บัว (นางสาว) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตอกเส้นและการเช็ดแหกเพื่อบรรเทาอาการของโรคออฟฟิศซินโดรม
8 อ.จิราลักษณ์ แก่นแท่น (นางสาว) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ประสิทธิผลการรักษาเส้นเลือดขอดที่ขาด้วยวิธีการเช็ดแหก
9 อ.อุกฤษฏ์ จอมยิ้ม (นาย) คณะศิลปะและการออกแบบ กระบวนการผลิตสื่อสารคดีในชุมชนชาติพันธุ์ดาราอางบ้านนอแล ภายใต้บริบทพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์
10 อ.ดร.ภญ.วีริสา เช้าเจริญ (นางสาว) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การประเมินฤทธิ์กระตุ้นการสมานบาดแผลในเซลล์คีราติโนไซด์และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองของสารสกัดฟักทอง
11 ดร.ฟ้าลั่น กระสังข์ (นาย) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ศึกษารูปแบบนวัตกรรมสังคมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้โอกาสสำหรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงด้านต่างๆ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
12 อ.ชัยรัฐ เผือกลิขิต (นาย) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ผลของการออกกำลังกายด้วยสลิงต่อความเร็วในการวิ่งและปฏิกิริยาการตอบสนองของขาในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง
13 อ.ประณต มณีอินทร์ (นาย) คณะนวัตกรรมเกษตร การพัฒนาสูตรสารละลายธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของกัญชาในระบบไฮโดรโปนิกส์ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนทางการแพทย์
14 อ.วงศธร งามเผือก (นาย) คณะวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติโพรไบโอติกของแบคทีเรียที่สร้างเอ็กโซพอลิแซกคาไรด์จากอาหารหมักของไทยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลิตภัณฑ์พอลิแซกคาไรด์
15 อ.วรพล มหาแก้ว (นาย) คณะศิลปศาสตร์ การพัฒนาแอพพลิเคชันเกมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
16 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง (นาง) คณะวิทยาศาสตร์ การประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์ในการต้านจุลชีพและความปลอดภัยในการใช้งานของน้ำอิเล็กโทรไลซ์และ สาร Benzalkonium Chloride เพื่อใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรค
17 อ.สุพรรษา เทียมประสิทธิ์ (นางสาว) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
18 อ.รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ (นาง) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของตำรับยาบำรุงไขข้อ
19 ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ (นาง) คณะเทคโนโลยีอาหาร ศึกษาน้ำผลไม้ผสมแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD)
20 ผศ.ดร.สุพินดา เลิศฤทธิ์ (นาง) วิทยาลัยครูสุริยเทพ การจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีและจัดทำระบบข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ (QR code)
21 อ.ดร.ณัฐกาญจน์ แก้วคำ (นางสาว) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การฝึกความยับยั้งเพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยปวดกล้ามเนื้อมัยโอฟาสเชียล
22 ดร.สุรชัย กาญจนาคม (นาย) คณะวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ไฮดรอกซีเมทิลเฟอร์ฟูรัลจากน้ำตาลภายใต้ระบบ Deep Eutectic Solventsโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา SO3H-Magnetic Activated Carbon
23 อ.กษิดิ์เดช อ่อนศรี (นาย) คณะนวัตกรรมเกษตร การใช้สารพาโคบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของหญ้าไข่มุกกระถาง
24 อ.ดร.สลิลา กลั่นเรืองแสง (นางสาว) คณะนิติศาสตร์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิในการหายใจในอากาศสะอาด
25 อ.สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี (นางสาว) คณะนิติศาสตร์ มาตรการทางกฎหมายเพื่อผู้พ้นโทษกับการสร้างโอกาสให้ได้ทำงาน
26 อ.ดร.สมพล แพรพันธ์ (นาย) คณะเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาวิธี HNB-LAMP เพื่อตรวจวินิจฉัยพาหะแอลฟาบวกธาลัสซีเมียชนิดขาดหายไป 3.7 กิโลเบส
27 ผศ.ดร.ภญ.กนกพร บูรพาพัธ (นางสาว) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมยาเม็ดชนิดแตกตัวเร็วในช่องปากไดโคลฟีแนก โซเดียมที่ทำการกลบรสและเคลือบเอนเทอริกโดยการเคลือบสองชั้น
28 อ.ดร.วัชรินทร์ วุฒิรณฤทธิ์ (นาง) คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการบำบัดยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
29 อ.ดวงใจ อุไรวิชัยกุล (นาง) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอของวัสดุทำฐานฟันปลอมอะคริลิกเรซินบ่มด้วยความร้อนที่ถูกเสริมแรงด้วยอลูมินาเคลือบผิวไซเลนหลายขนาดในปริมาณที่แตกต่างกัน
30 อ.ทิพจุฑา พัฒน์เรืองเดช (นางสาว) คณะรังสีเทคนิค ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์สมองที่ถูกชักนำให้เกิดภาวะไมเกรนโดยใช้โปรตีนแคลซิโทนินยีนรีเลทเปปไทด์ (CGRP)
31 อ.รวิชญ์ ทวีทรัพย์ (นาย) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาคุณภาพน้ำและการจัดทำระบบติดตามคุณภาพน้ำอัตโนมัติในคลองเปรมประชากร
32 อ.ดร.วรเดช พิชัยอุตกฤษฏ์ (นาย) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเตรียมและลักษณะสมบัติของโครงเลี้ยงเซลล์ที่ประกอบด้วยแบคทีเรียลเซลลูโลสและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานชีวการแพทย์
33 อ.วราสินี สืบซึ้ง (นาง) วิทยาลัยดนตรี เปรียบเทียบภาวะวิตกกังวลกับภาวะซึมเศร้า ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการคงที่และมีอาการกำเริบบ่อยครั้ง
34 อ.ธัญวรัตน์ จันทร์ศรี (นางสาว) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแกนกลางลำตัว การทรงตัวและความคล่องแคล่วว่องไวในนักแบดมินตันเพศชายอายุ 15 - 20 ปี
35 อ.ฐานวีร์ ลอยแก้ว (นางสาว) คณะเทคโนโลยีอาหาร การใช้ประโยชน์จากธัญพืชเพาะงอกในผลิตภัณฑ์ขนมปังเพื่อสุขภาพ
36 อ.พาริส หงษ์สกุล (นาย) วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ความคาดหวังของผู้โดยสารต่อคุณภาพการบริการของสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบหลังโควิด – 19
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ดร.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร (นาย) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานของระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาแปรผัน ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2 ผศ.ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร (นาง) คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี
3 อ.อุษา วงษ์อนันต์ (นางสาว) คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ พฤติกรรมและความดันเลือดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
4 อ.ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล (นาย) คณะนิติศาสตร์ กฎหมายท้องถิ่นสำหรับการจัดตั้งและดำเนินงานของสภาพลเมือง
5 ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์ (นาง) คณะบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤติ
6 อ.วราภรณ์ ศิริธรรมานุกุล (นางสาว) คณะพยาบาลศาสตร์ การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยและพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีธัญญา
7 อ.ธนพัฒน์ ช่องสาร (นาย) คณะรังสีเทคนิค Investigation of Barium-Resin composition for radiation protection in diagnostic radiology
8 ผศ.ดร.ปิยสุดา ม้าไว (นางสาว) คณะศิลปศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและการปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่ของนักศึกษาฝึกงานไทยในประเทศฝรั่งเศส
9 ผศ.ดร.อรรถพล ป้อมสถิตย์ (นาย) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การพัฒนาระบบตรวจจับการบุกรุกบนอุปกรณ์ฝั่งตัวเพื่อป้องกันการโจมตีเครื่องแม่ข่ายระบบพิสูจน์ตัวตน
10 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ (นาย) วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศและบล็อกเชนอัลกอริทึมเพื่อการลงทุนมูลค่าเพิ่มบิทคอยน์
11 อ.ดร.ทนพ.ปฐมพงษ์ สถาพรพงษ์ (นาย) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ของกัญชาทางการแพทย์ในประชากรไทย
12 รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน (นาง) คณะพยาบาลศาสตร์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
13 อ.ดร.พิมพินี เอี่ยมสะอาด (นางสาว) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ รอยโรคฟันผุจะสามารถส่งผลต่อแรงยึดของวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ใช้ในปัจจุบันและวัสดุที่มีความว่องไวทางชีวภาพในเนื้อฟันส่วนรากได้หรือไม่?
14 ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ (นาง) คณะบัญชี อิทธิพลที่มาตรการส่งเสริมทางภาษีมีต่อการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลตามเงื่อนไขของระบบภาษีที่เอื้ออำนวย แก่ผู้เสียภาษีและความเป็นธรรมของกฎหมายภาษี: กรณีธุรกิจขนากลางและขนาดย่อมไทย
15 อ.ดร.ไพบูลย์ จงผิตะ (นาย) คณะบัญชี การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อจำแนกตำแหน่งอัตราการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยโครงข่ายประสาทเทียม: กรณีศึกษา ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 ผศ.ทญ.จิรัฏฐ์ ศรีหัตถจาติ (นางสาว) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างวัสดุโพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนกับวัสดุที่แตกต่างกันในงานฟันเทียมถอดได้ด้วยวิธีการเตรียมสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกัน
17 อ.ดร.สรียา นุชนาฏพนิต (นางสาว) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การประเมินคุณภาพแผนภาพทันตสุขศึกษาที่พัฒนาใหม่สำหรับการฝึกบริหารอวัยวะในช่องปากด้วยตัวเอง
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.พีระ ศรีประพันธ์ สถาบันกีฬา พฤติกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
2 ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น (นางสาว)ผ่านจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว บอยแจ้ง 9 ก.ค. 63 คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ของนักศึกษาพยาบาล
3 ผศ.ดร.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร (นาย) วิทยาลัยดนตรี บทประพันธ์เพลง เดวิสฟินอมินอน
4 ดร.วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์ (นางสาว) คณะศิลปศาสตร์ การจัดการความสัมพันธ์ด้วยถ้อยคำขอโทษเชิงอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
5 อ.ศุภชัย แซ่เอี้ยว (นาย) สถาบันภาษาอังกฤษ รูปแบบการเขียนบทนำบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ
6 ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (นาย) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ศึกษาการเล่าเรื่องในภาพยนตร์นานาชาติที่เกี่ยวกับโรคระบาด
7 อ.อุสา ไม้แก้ว (นาง) ได้รับใบรับรองจริยธรรมแล้ว คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาต่อระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของผู้ใช้งานเป้อุ้มเด็กในกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลของประเทศไทย
8 อ.พจ.พรประภา สัตยานันทาภิบาล (นางสาว) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาฤทธิ์ของตำรับและสมุนไพรเดี่ยวในตำรับ Jin Gui Shen Qi Wan ต่อการต้านอนุมูลอิสระและต้านการเกาะกลุ่มกันของโปรตีนเบต้าอะไมลอยด์
9 อ.สมพร ผลกระโทก (นางสาว) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การพัฒนาสูตรตำรับยาน้ำมันมหาจักรในรูปแบบยาพ่นละอองฝอยแบบก่อฟิล์มที่ผิวหนังสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
10 อ.ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล (นางสาว) คณะวิทยาศาสตร์ ผลของการฝึกออกกำลังกายต่อความสามารถในการสร้างหลอดเลือดใหม่และภาวะเครียดออกซิเดชันในสมองของหนูช่วงสูงวัย
11 อ.อัญมณี ยิ่งยงยุทธ (นางสาว) คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ความถูกต้องของการทดสอบ Timed Up and Go test with Stroop ในการประเมินความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงอายุ
12 อ.ดร.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ (นาย) คณะวิทยาศาสตร์ บทบาทของจำนวนชุดดีเอ็นเอของยีน MDR1 และ ABCG2 ต่อการพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชาวไทยที่รักษาด้วยเคมีบำบัด
13 เรืออากาศตรี ดร.พันธุ์ศักดิ์ ไทยสิทธิ (นาย) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คุณลักษณะวิศวกรเครื่องกลที่พึงประสงค์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตอุตสาหกรรมในยุคชีวิตวิถีใหม่.
14 ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม (นางสาว) คณะศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองพระนคร: ศึกษาจากบันทึกของนักเดินทาง (พ.ศ. 2402 - 2499)
15 อ.นิศา ปานอ่อน (นางสาว) คณะทัศนมาตรศาสตร์ เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าเพิ่มความสามารถในการมองเห็นในผู้ป่วยภาวะตาแห้งที่เกิดจากการใช้จออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
16 ผศ.ดร.นิภา กิมสูงเนิน (นาง) คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
17 ผศ.ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ (นาง) คณะพยาบาลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ของหญิงตั้งครรภ์
18 อ.พจมาลย์ ไชยศิริ (นางสาว) คณะทัศนมาตรศาสตร์ ความสัมพันธ์ของสายตาผิดปกติกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย (โครงการร่วมในโครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นสาเหตุสำคัญในประเทศไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564-2565)
19 อ.ภัชภิชา ยกกำพล (นางสาว) คณะทัศนมาตรศาสตร์ การเข้าถึงบริการตรวจตา วัดสายตา และแว่นสายตาของประชาชนไทย (โครงการร่วมในโครงการสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นสาเหตุสำคัญในประเทศไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564-2565)
20 อ.แขไข ธนสารโสภิณ (นางสาว) วิทยาลัยดนตรี แนวคิดและวัตถุดิบที่ใช้สำหรับประพันธ์บทเพลงเปียโนโซนาตาหมายเลข 9 ในบันไดเสียงดีเมเจอร์ ลำดับที่ 331 ของโมสาร์ท