ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2561


รวมทั้งหมด 99 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.วรวรรณ สายงาม (Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ซาติเวกซ์
2 อ.วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและการพัฒนาตำรับน้ำมันปาล์มแดงในรูปแบบแคปซูลนิ่มเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3 อ.ตุลย์ ชูสุทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจากโอลิโอโซมของผลปาล์มและเนื้อเมล็ด
4 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินคุณสมบัติความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและพรีไบโอติกของเห็ดที่กินได้
5 อ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล คณะวิทยาศาสตร์ ผลของสารสกัดจากลูกยอในรูปแบบยาทาต่อการสมานแผลเปิดในหนูเม้าส์
6 ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมและตรวจลักษณะเฉพาะของยาที่อยู่ในรูปของเหลวไอออนิกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม
7 รศ.ปัญญา มณีจักร์ 3,000.- คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์จากกากและเมล็ดในปาล์มแดงเพื่อกำจัดโลหะ Fe2+/Fe3+ Ca2+ และ Zn2+ในน้ำ
8 อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวดไทย
9 อ.อรพรรณ หัสรังค์ คณะนวัตกรรมเกษตร ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง
10 อ.ดวงใจ อุไรวิชัยกุล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของการเคลือบผิวด้วยพาราซีลต่อความขรุขระของพื้นผิวฟันปลอมอะคริลิกเรซินที่ผ่านวิธีการขัดแต่งที่แตกต่างกัน
11 ศาสตราจารย์(คลินิก) แพทย์จีน ผศ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูลติดต่อ อ.หยา 0855222257 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นด้วยมือและฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
12 ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ การศึกษาวัสดุไฮโดรเจลของพอลิเมอร์ชีวภาพที่เหมาะสมกับการผลิตเนื้อเยื่ออ่อนด้วยเครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติ
13 ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ การสร้างชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สำหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกราฟีแบบไม่ใช้มาส์คแสง
14 ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การจำแนกสายพันธุ์เห็ดแครง (Schizophylum commune) โดยเทคนิคชีวโมเลกุลและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตพอลิแซคคาไรด์ รวมถึงศักยภาพการต้านเซลมะเร็ง
15 ดร.เบญจรัตน์ แสงทอง คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ผลของการฝึกหายใจช้าร่วมกับแรงต้านต่อความดันโลหิตและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานชนิดที่ 2 ร่วมด้วย
16 ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ ผลลัพธ์และผลกระทบจากการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย
17 อ.วรวรรณ สายงาม (Fast Track) ย้ายมาจากรอบ 1/2561 และย้ายมาจากรอบ 2/2561 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ซาติเวกซ์
18 อ.ประมุข ชูสอน (รอจริยธรรม) วิทยาลัยครูสุริยเทพ โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
19 รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม การศึกษาการพัฒนาและขยายการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
20 อ.ชัยรัฐ เผือกลิขิต คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การเปรียบเทียบเทคนิคการติด kinesiology tape เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของข้อเท้าในนักกีฬาฟุตบอลชายที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง
21 อ.อภิญญ์การย์ เจริญลาภ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา เปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยลูกบอลและอุปกรณ์แขวนต่อความมั่นคงของหลังและการควบคุมการทรงท่าในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่จำเพาะเจาะจง
22 อ.วรวรรณ สายงาม (Fast Track) ย้ายมาจากรอบ 1/2561 และย้ายมาจากรอบ 2/2561 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ซาติเวกซ์
23 อ.โกเมศ กาญจนพายัพ คณะดิจิทัลอาร์ต การรังสรรค์จิตรกรรมดิจิทัลด้วยวิทยาการโลกเสมือนจริง: ศิลปะในยุคอุตสาหกรรม 4.0
24 ดร.สุรชัย กาญจนาคม คณะวิทยาศาสตร์ การผลิตสารโมโนอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนจากการไพโรไลซีสของกากปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา Metal-doped activated carbon-CD
25 ดร.นัฐพงษ์ มูลคำ คณะรังสีเทคนิค ผลจากรังสีวินิจฉัยต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนนิวเคลียสและเซลล์ต้นกำเนิดชนิด CD34+ และ CD133+ ในอาสาสมัครสุขภาพดี
26 อ.ดร.ดารุณี เสริฐผล คณะวิทยาศาสตร์ การสังเคราะห์ พิสูจน์เอกลักษณ์ และฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของอนุพันธ์ลิแกนด์ชิฟเบส 2-อิมมิดาโซลและสารประกอบเชิงซ้อนทรานซิชัน
27 รศ.ปัญญา มณีจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการดัดแปรถ่านแม่เหล็กชีวมวลจากกากปาล์มด้วย KMnO4 และ FeCl3/FeCl2 เพื่อกำจัดโลหะ Cd2+ Hg2+ และ Pb2+ ในน้ำ
28 อ.เสาวนีย์ ลาดน้อย ลาออกและเปลี่ยนหัวหน้าโครงการเป็น อ.วัลลภา โพธาสินธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งสามรส
29 อ.อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
30 อ.มนต์ชัย บุญยะวิภากุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนต้นแบบผู้ประกอบการใหม่อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
31 อ.ศศธร บริสุทธิ์นฤดม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบ้านดง ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
32 Dr. Jamie Alexander O'Reilly วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ การพัฒนาระบบวัดปริมาตรของไตและซีสต์อัตโนมัติในภาพเอ็มอาร์ไอด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค Autosomal-Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD)
33 ภก.เชาวลิต มณฑล (Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาสูตรตำรับสารละลายของแคนนาบิไดออลชนิดรับประทาน
34 ภก.เชาวลิต มณฑล(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาความคงตัวของสารสกัดจากกัญชาในระบบตัวทำละลายที่หลากหลายเพื่อการนำส่งยาทางเยื่อบุช่องปาก
35 ภญ.ฟามีรา มะดากะ(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสกัด การแยก และการควบคุมคุณภาพสารสำคัญปริมาณสูงจากกัญชา
36 ภก.ลุกมาน สือรี(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การจัดทำข้อกำหนดมาตรฐานของกัญชงเพื่อเป็นมาตรฐานการขึ้นทะเบียน
37 ผศ.ดร. พรรณนภา คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจสอบคุณสมบัติต้านมะเร็งและพรีไบโอติกในหลอดทดลองของเห็ดที่บริโภคได้ในประเทศไทย
38 อ.ปฐวีณ์กร คณะวิทยาศาสตร์ ผลของสารสกัดจากลูกยอในรูปแบบยาทาต่อการสมานแผลเปิดในหนูเม้าส์
39 อ.ภัททวัฒน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมและตรวจลักษณะเฉพาะของยาที่อยู่ในรูปของเหลวไอออนิกสำหรับการประยุกต์ใช้ ทางเภสัชกรรม
40 รศ.ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์จากกากและเมล็ดในปาล์มน้ำมันเพื่อกำจัดโลหะ Fe2+/Fe3+ Ca2+ และ Zn2+ในน้ำ
41 รศ.ดร.สื่อจิตต์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ การสร้างชุดอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์สําหรับการฉายภาพในระบบต้นแบบโฟโตลิโทกรา ฟีแบบไม่ใช้มาส์กแสง
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.สวรรยา พงศ์ปริตร คณะเทคนิคการแพทย์ ศึกษาความชุกของยีน OXA type และ MBLs type carbapenemase ใน Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
2 รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ คณะเทคนิคการแพทย์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน Pvmsp-3α ของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในประเทศไทย โดยวิธี Nested PCR-RFLP
3 รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ (หัวหน้าโครงการ) //อ.พชรอร แก้วเจริญ คณะนวัตกรรมเกษตร ผลของการใช้แสงจาก LED ต่อการเจริญเติบโต ปริมาณไนเตรท และปริมาณรงควัตถุในผักกาดหอม
4 ดร.ภญ.ทิพย์สุชน เอี่ยมสอาด วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาผลของสารสกัดรากสามสิบต่อการเกิดลิ่มเลือด
5 ดร.กันทิมา ชูแสง คณะเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาวิธี Loop‐Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในการตรวจ hly gene เพื่อตรวจหาเชื้อ Listeria monocytogenes จากอาหาร
6 ผศ.ดร.วิมลรัตน์ บุญเสถียร คณะพยาบาลศาสตร์ ความฉลาดทางสุขภาพ และการจัดการตนเองในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่อาศัยในชุมชน จังหวัดปทุมธานี
7 อ.ทรงพล อัตถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษารูปแบบศูนย์การค้ากึ่งเปิดโล่งเพื่อความยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
8 ผศ.ทญ.อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของเวลาในการซ่อมแซมและการเตรียมพื้นผิวที่มีผลต่อแรงยึดของวัสดุครอบชั่วคราวบิสเอคริวเรซินที่ซ่อมแซมด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิตชนิดไหลแผ่
9 อ.ประณต มณีอินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ผลของการจัดการน้ำ และปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโทไซยานินในข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง
10 อ.ทญ.วิรชา วชิรมน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของยาสีฟันที่มีและไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรต่อความหยาบผิวของวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน
11 อ.ดร.ปาริชาติ เทวพิทักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของการกดมดลูกส่วนล่างหลังทำคลอดรกด้วยวิธี Modified crede ต่อการสูญเสียเลือดหลังคลอด
12 ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นวัตกรรมสังคม : การเปลี่ยนเชิงระบบของวิสาหกิจชุมชนอุ่มแสง อ.ราษีไศล จ.ศรีษะเกษ
13 อ.กัลยา ก้องวัฒนากุล คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การเปรียบเทียบแนวร่างกายและการแกว่งของร่างกายขณะนั่งบนเก้าอี้ราบและบนเบาะรูปลิ่มในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
14 ผศ.ดร.ภญ.ปิยนุช ทองผาสุก วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักกระฉูด
15 ทญ.สาลินี รุ่งหิรัญสกุล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การศึกษาผลของวัสดุอุดคลองรากฟัน bioceramic ต่อการต้านทานการแตกหักของฟันที่มีผนังคลองรากฟันบาง
16 ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก คณะบริหารธุรกิจ การจัดการความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรที่มีผลต่อรูปแบบนวัตกรรมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย
17 อ.ทพ.สิรวิชฐ์ สถาปนา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบเส้นโค้งแห่งการเรียนรู้การใช้เครื่องสแกนภายในช่องปากระหว่าง นักศึกษาทันตแพทย์และทันตแพทย์ (ผู้ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมาแล้ว 3-5ปี)
18 อ.ทพ.วิธวินท์ เดโชศิลป์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบความแตกต่างของความยาวลำตัวรากฟันในแนวดิ่งและตามแนวรากฟัน
19 อ.ทญ.กรปวีณ์ สิมะพรชัย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลกระทบของระยะเวลาการฉายแสงและระยะห่างของเครื่องฉายแสงต่อความยืดหยุ่นของเรซินซีเมนต์
20 ผศ.ดร.สุรางค์ สีละวัฒน์(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผลของแคนนาบินอลจากกัญชาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทางเดินน้ำดี
21 ผศ.ดร.สุรางค์ สีละวัฒน์(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาตำหรับแคนนาบินอลสเปรย์ฉีดพ่นช่องปากและผลของสารแคนนาบินอลต่อการนอนหลับ
22 ภก.ณฐวรรธน์ จันคณา(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การจััดทำข้อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรในตำรับยาเข้ากัญชาในคัมภีร์แพทย์แผนไทย
23 รศ.ดร.กัญญนันทน์ คณะเทคนิคการแพทย์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน PvMSP-3α ของเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ใน ประเทศไทย โดยวิธี Nested PCR-RFLP
24 ผศ.ดร.กันทิมา คณะเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาวิธี Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ในการตรวจ hly gene เพื่อตรวจหาเชื้อ Listeria monocytogenes จากเนื้อไกและน้ํานม
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจเชื้อ Salmonella typhi ในตัวอย่างเนื้อไก่ด้วยเทคนิค ทางอณูชีววิทยา
2 อ.ชัชญา สกุณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อเส้นทางของผู้บริโภคเกย์ (Gay Consumer Path) ในการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส
3 อ.ดร.ภก.อภิรุจ เชียงโสม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ฤทธิ์ต้านสาเหตุการเกิดริ้วรอยของสารสกัดไพลในการศึกษาแบบนอกกาย
4 อ.วิน หิริโอตัปปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบความแข็งแรงต่อการโค้งงอระหว่างเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์และวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดอื่นๆ
5 อ.สุธีราภรณ์ แสงจันทร์ศรี คณะนิติศาสตร์ การศึกษามาตรการทางกฎหมายภาษีเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
6 ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล คณะบริหารธุรกิจ กุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหารธุรกิจ Coworking Space ในประเทศไทย
7 อ.ภญ.วีริสา เช้าเจริญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเพิ่มคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์คีราติโนไซด์โดยสาร isovitexin
8 ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี เคยเข้าพิจารณารอบ 1/2561 วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การศึกษาข้อคาดการณ์แฮดวิเจอร์และพิสูจน์ข้อคาดการณ์แฮดวิเจอร์ในกรณีพิเศษ
9 อ.ภญ.กมลา สดับพจน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านมจากสารสกัดว่านเพชรหึง
10 ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร terrein จากเชื้อ Aspergillus terreus ในเซลล์มะเร็งปอด
11 อ.บดินทร์ คุ้มโนนชัย คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การศึกษาความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของแบบประเมิน Fullerton Advanced Balance (FAB) scale ฉบับภาษาไทยในผู้สูงอายุที่มีประวัติหกล้ม
12 อ.ตฤณณวัฒน์ ทองชิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ ผลกระทบของคาเฟอีนในกาแฟที่ส่งผลต่อความดันตา ตัวแปรของลูกตา ขนาดรูม่านตา และการตอบสนอง ของรูม่านตา
13 ดร.กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ การจัดลำดับแรงผลักดันสำหรับการผลิตแบบลีนสีเขียวในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
14 ผศ.พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร (เคยเข้ารอบ 2/2561) คณะทัศนมาตรศาสตร์ พยาธิสภาพของผู้ป่วยสายตายาวในคลินิกตา มหาวิทยาลัยรังสิต
15 ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พฤติกรรมการใช้และการยอมรับนวัตกรรมสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
16 อ.ดร.ชุติมา สินสืบผล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาฤทธิ์ของสารวานิลลินต่อการป้องกันการตายของเซลล์ที่เกิดจาก ROS และผลกระตุ้นการสมานบาดแผลในเซลล์ keratinocyte และ fibroblast
17 อ.ดร.วาลุกา พลายงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาท HT-22 ของส่วนที่แยกได้จากกระชายดำ ต่อการถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษด้วยแอมีลอยด์ บีตา (Amyloid beta): ศึกษาในโปรตีนโอมิกส์โปรไฟล์
18 อ.บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ วิทยาลัยดนตรี บทประพันธ์เพลง ดับเบิลคอนแชร์โต “สุริยคราส” สำหรับ คอนทราอัลโตฟลูต กีตาร์และวงดุริยางค์เครื่องสาย
19 อ.ดร.ภญ.กนกพร บูรพาพัธ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาสมบัติและประสิทธิภาพของเมือกจากเห็ดร่างแห (Dictyophora Indusiata) ในการเป็นสารช่วยยึดเกาะสำหรับตำรับยาเม็ด
20 อ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การประเมินฤทธิ์กระตุ้นการสมานบาดแผลในหลอดทดลองของสาร isovitexin ในเซลล์คีราติโนไซด์
21 อ.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จ. ปทุมธานี
22 รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษากลไกของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในการปกป้องอันตรายต่อตับจากยาพาราเซตามอล
23 อ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผลของเมลาโทนินในการเพิ่มคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์คีราติโนไซด์
24 อ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช กรรณสูต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การวิเคราะห์ทางสัณฐานวิทยาของ คลองหลังฟันตัดในกลุ่มประชากรชาวไทย
25 ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาตำรับสารสกัดกัญชาในรูปแบบแคปซูลนิ่มเพื่อใช้ทางการแพทย์
26 ผศ.ดร.ภญ.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค(Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสกัดด้วยเทคโนโลยีสะอาดและการควบคุมคุณภาพสารสกัดกัญชงและการพัฒนาตำรับในรูปแบบแคปซูลนิ่มเพื่อใช้ทางการแพทย์
27 อ.พิชิตพล วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ การออกแบบสร้างเครื่องสั่นสะเทือนปอดสำหรับ การระบายเสมหะของผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ