ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560


รวมทั้งหมด 100 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.ธนิยา วัณณคุปต์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสกัดและทดสอบฤทธิ์การสมานแผลของเพปไทด์จากรำข้าวเพื่อนำมาเตรียมแผ่นฟิล์มเบื้องต้น
2 ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การใช้สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นชั้นเมทริกซ์สำหรับแผ่นแปะผิวหนังนิโคติน
3 อ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในตำรับยาสมุนไพรไทยเบญจโลกวิเชียรด้วยวิธี HPLC-DAD fingerprint
4 ดร.กฤตพร รำจวนเกียรติ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การหมักน้ำส้มสายชูจากเปลือกกล้วยน้ำว้า
5 ผศ.นพปฎล ธาระวานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
6 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นปากจากสารสกัดแก่นสน
7 ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กที่พบในน้ำกร่อยประเทศไทยด้วยตัวทำละลายจากธรรมชาติ
8 ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การใช้เปลือกแก้วมังกร (Hylocereus undatus) ทดแทนหนังหมูและสารไนเตรทในผลิตภัณฑ์แหนม
9 รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีอาหาร ความคงตัวและกิจกรรมการยับยั้งเอนไซม์เอซีอีของโปรตีนกากรำสกัด
10 อ.คมสัน โพธิ์คง คณะนิติศาสตร์ ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในการให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย
11 ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม คณะบริหารธุรกิจ โมเดลสมการโครงสร้างของความสามารถด้านโลจิสติกส์ต่อผลการดำเนินงานขององค์การผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
12 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยการดำเนินงานที่มีอิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
13 ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ของคนในชุมชน กรณีศึกษาชุมชน ตำบลบางกะเจ้าและตำบลบางกอบัว ( อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ)
14 อ.รุจิภาส บวรทวีปัญญา คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องมือวัดความดันและอัตราการไหลของเลือดโดยใช้ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ของคลื่นอัลตราซาวน์
15 อ.ดร.ภญ.วิภาดา สัมประสิทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การหาสภาวะที่เหมาะสมของอนุภาคนาโนควบคุมการปลดปล่อยยาจากไคโตซาน/อัลจิเนตที่บรรจุแอลฟาแมงโกสตินด้วยการออกแบบแฟคทอเรียลเต็มรูป
16 อ.กนกวรรณ สว่างศรี คณะพยาบาลศาสตร์ ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ
17 อ.สุจินต์ เสนาแพทย์ คณะนิติศาสตร์ การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิด้านกฏหมายในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์จิตเวช
18 อ.เชฎฐ คำวรรณ คณะนิติศาสตร์ สิทธิและเสรีภาพภายใต้หลักกฎหมายเอกชน กรณีศึกษาการมอบอำนาจถาวรให้เป็นผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาล
19 อ.ดร.ภญ.ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสังเคราะห์และศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งปากมดลูกของสารอนุพันธ์แอริลเอไมด์
20 อ.รพีวรรณ กลยนี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาพลักษณ์องค์กรที่นำเสนอผ่านพ็อกเก็ตบุ๊ก กรณีศึกษา ปิรามิดหน้าเสาธง วิชาตกเขา และคบเด็กสร้างแบรนด์
21 ผศ.ปรานม ดีรอด สถาบันกีฬา การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงค่าระดับไขมันในเลือดก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมของ นักกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และว่ายน้ำในสังกัดทีมสโมสรมหาวิทยาลัยรังสิต
22 อ.สุกริช พูลสุข วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การวิจัยแบบทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมด้วยการใช้สารยึดติดทางทันตกรรมสำหรับการยึดติดของวิธีการเคลือบรอยผุบริเวณหลุมร่องฟัน
23 อ.ทญ.ธันยาพร กังวานณรงค์กุล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของกระดูกปลูกถ่ายไร้โปรตีนชนิดใหม่ที่ผลิตในประเทศไทย
24 ผศ.สิตา ถาวรนันท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปลียนแปลงของสีและความขรุขระของพื้นผิวในporcelain ที่ผ่าน การแช่กาแฟก่อนและหลังการฟอกสีฟัน
25 รศ.ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การรับรู้ การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ ของผู้ชมรายการ ใต้หลังคา ฟ้ามีดาว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
26 อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวดไทย
27 อ.ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างสัณฐานและอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงคาน จังหวัดเลย
28 อ.ไพบูลย์ กิตติกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาและอนุรักษ์ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (กรณีศึกษา หมู่บ้านบากันใหม่ เกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล)
29 อ.ทญ.ปรารถนา ยอดมโนธรรม วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ประสิทธิภาพของดีไลมอนนีนสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นต่างกัน ต่อการอ่อนตัวของกัตตาเปอร์ชา
30 อ.ทพ.อภิชาต วีรวัฒนาธิกุล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของฟันที่มองเห็นและความกว้างของใบหน้าที่ส่งผลต่อความสวยงามของรอยยิ้มในประชากรไทย
31 อ.รสรินทร์ ชอว์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหล่อโย ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย
32 อ.ศิรดล ชำนาญคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบาตูปูเตะ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
33 อ.กรพงศ์ กรรณสูต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษา ชุมชนภูผักไซ่ ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
34 อ.กมะริยะ ขันราม คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากน้ำมันปาล์มแดงดิบ
35 ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันปาล์มดิบและศึกษาการสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกผลปาล์มแดง
36 ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร คณะบริหารธุรกิจ องค์ประกอบทางการตลาด และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการสินค้าผู้สูงวัยในประเทศไทย
37 รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น (Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ หลักการที่ดีในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชกัญชาที่มีผลต่อปริมาณสารสำคัญในกัญชา
38 ดร.ธนิยา วัณณคุปต์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสกัดและทดสอบฤทธิ์การสมานแผลของเพปไทด์จากรำข้าวเพื่อนำมาเตรียมแผ่นฟิล์มเบื้องต้น
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเช่าหิมะ BCC 31640
2 อ.สุรชัย โกติรัมย์ 3,000.- วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ resveratrol ต่อการเคลื่อนไหวออกแรง
3 ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ วิทยาลัยรัฐกิจ อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนใต้
4 อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัดฝางเพื่อพัฒนาเป็นตำรับแผ่นแปะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนอง
5 ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น: ศึกษากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดดำเนินการ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร
6 ดร.สุทัศน์ สุรวาณิช คณะนวัตกรรมเกษตร นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อกำหนดเขตการผลิตพืชเศรษฐกิจแม่นยำ
7 อ.ทพญ.ดร.สุปราณี เบ็ญจสุพัฒนนันท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การประเมินเส้นรอยยิ้มและการเผยของเหงือกในวัยหนุ่มสาวไทย
8 อ.ทพญ.รพีพร มลังไพศรพณ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาผสมระหว่างทรามาดอล/อะเซตามิโนเฟน และ ยาไอบูโพรเฟน ในการลดความเจ็บปวดเฉียบพลันหลังจากการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม
9 ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาความคงตัวขององค์ประกอบทางเคมีในสมุนไพรหญ้าดอกขาว
10 อ.ภัชภิชา ยกกำพล คณะทัศนมาตรศาสตร์ การเพิ่มขึ้นของค่าความผิดปกติของสายตา ในเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น โรงเรียนสายปัญญารังสิต
11 รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาผลของยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงในการปกป้องอันตรายต่อตับจากยาพาราเซตามอลในหนูขาวใหญ่
12 ผศ.มุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ ทักษะทางการเงินที่มีผลต่อการวางแผนทางการเงินของคนไทย : กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
13 รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย์ ระดับ apelin ในเด็กไทยที่เป็นโรคอ้วน
14 อ.ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อประสิทธิภาพการให้นมแม่ และอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวใน 6 เดือนแรกหลังคลอดของมารดาที่คลอดบุตรคนแรก หอผู้ป่วยสูติกรรมสามัญ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
15 ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร คณะบริหารธุรกิจ คุณลักษณะขององค์กร แนวทางบริหารจัดการและแรงกดดันที่มีผลต่อการบูรณาการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย
16 ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร คณะวิทยาศาสตร์ ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MiR-149 (rs2292832) C>Tในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ
17 ดร.อรพรรณ วนขจรไกร คณะวิทยาศาสตร์ ผลของสารสกัดเอทานอลจากบอระเพ็ดต่อความบกพร่องของการเรียนรู้และความจำ และการตายของเซลล์ประสาทภายหลังภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวในหนูเมาส์
18 ดร.ไปรยา ทีปต์ศิริ คณะบริหารธุรกิจ การออกแบบตกแต่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นในประเทศไทยในการสร้างทัศนคติเชิงบวกสำหรับผู้สูงวัย
19 อ.อาทิมนต์ วุฒิพงศ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาวิธีเตรียมสารสกัดจากเหง้าขมิ้นชันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
20 ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น: ศึกษากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดดำเนินการ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร
21 ดร.อภิชัย ศรีเพียร คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขา
22 ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 (UGT1A1*28 และ *6) กับการเกิดภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงในกลุ่มทารกแรกเกิดไทย
23 รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การสื่อความหมายความอุดมสมบูรณ์ผ่านภาพกามวิสัยในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหน้าพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา
24 อ.ปกิต ตุ้งสวัสดิ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบความแนบสนิทของไบโอเซรามิกซีลเลอร์ภายหลังจากการเตรียมช่องว่างสำหรับเดือยฟันแบบทันทีและชะลอเวลาโดยวิธีการซึมผ่านของของเหลว
25 ผศ.ทพญ.ดร. ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของการใช้ยาเดกซาเมทาโซนที่ขนาดต่ำกว่าขนาดที่ใช้ในการรักษาปกติโดยการฉีดที่ชั้นใต้เยื่อเมือกก่อนการผ่าฟันกรามล่างคุด
26 อ.ทญ. สปัน เล็งเลิศผล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของสารเคลือบผิวต่อความแข็งผิวของครอบฟันชั่วคราวชนิดบิสเอคิล
27 อ.ทพ.ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอยยิ้มกับไบโอไทป์ของเหงือกรูปร่างฟันและจุดยอดสุดของความเว้าเหงือกบริเวณฟันหน้าบนในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น
28 อ.ทญ.ญาดา อนันต์วัฒน์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความแม่นยำของเครื่องวัดความยาวรากฟันอิเล็กทรอนิกส์ในฟันน้ำนมทางคลินิก
29 อ.ทพญ.อัมพาภรณ์ นิธิประทีป วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลกระทบของระยะเวลาในการฉายแสงที่มีต่อปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์
30 อ.ทญ.ธันยพร นิยมดี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ความแข็งแรงยึดติดของการซ่อมแซมคอมโพสิตที่จำลองการใช้งานด้วยสารยึดติดระบบยูนิเวอร์แซล
31 อ.ทพ.ภาคภูมิ ศรีนวล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของการตกเเต่งพื้นผิวต่อความโปร่งเเสงเเละเสถียรภาพทางสีของเซรามิกที่มีพอลิเมอร์แทรกอยู่
32 ดร.นิภาพร เทวาวงค์ คณะเทคนิคการแพทย์ ไฟโลจีนีติก ยีนก่อโรครุนแรง การสร้างไบโอฟิลม์ และรูปแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia coli ที่ก่อโรคในทางเดินปัสสาวะ
33 อ.ทพ.ดร.อเนก ชยสดมภ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านการต้านการสะสมคราบจุลินทรีย์บริเวณด้านประชิดฟัน ระหว่างด้ามยึดไหมขัดฟันชนิด Y และ F
34 ดร.บุศรา ชินสงคราม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ความเที่ยงและความตรงของวิธีประเมินการทรงตัวตาม O’Sullivan Function Balance Grade ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
35 ผศ.สิตา ถาวรนันท์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปลียนแปลงของสีและความขรุขระของพื้นผิวในporcelain ที่ผ่าน การแช่กาแฟก่อนและหลังการฟอกสีฟัน
36 อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเช่าหิมะ BCC 31640
37 อ.ทพญ.อัมพาภรณ์ นิธิประทีป วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลกระทบของระยะเวลาในการฉายแสงที่มีต่อปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ของเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์
38 เภสัชกรสุรชัย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ Resveratrol ต่อการเคลื่อนไหวออกแรง
39 ทพญ.รพีพร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาผสมทรามาดอล/อะเซตามิโนเฟน และยาไอบูโพรเฟน ในการลดความเจ็บปวดเฉียบพลัน หลังจากการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาความชุกของระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ในแหล่งระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
2 อ.นิศา ปานอ่อน คณะทัศนมาตรศาสตร์ การประเมินตัวแปรของลูกตาในคนที่สูบบุหรี่
3 อ.ดร.ภญ.ปรียาภรณ์ พลายมี พิบูลชัยนันท์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งปอดจากสารสกัดว่านเพชรหึง
4 อ.ดร.ภญ.ศราพร หริการภักดี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเพิ่มคุณสมบัติเซลล์ต้นกำเนิดเซลล์คีราติโนไซด์โดยสาร gastrodin
5 พญ.ศุภลักษณ์ รายยวา / เปลี่ยนหัวหน้าเป็น พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณะทัศนมาตรศาสตร์ ความผิดปกติทางตาของเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินและสื่อความหมาย
6 ดร.สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน
7 ดร.รัชนก ขำศิริ คณะวิทยาศาสตร์ การแสดงออกของ Interleukin-8 ที่มีบทบาทในการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็งและหลอดเลือดหัวใจตีบตันเฉียบพลัน
8 อ.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ คณะศิลปศาสตร์ การประกวดกลอนสดชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยรังสิตในฐานะกลไกการ “สืบ-สร้าง” ร้อยกรองไทย
9 ผศ.ดร.กฤษณีกร เจริญกุศล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รูปแบบและวิธีการสื่อความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดผ่านโปสเตอร์ภาพยนตร์
10 อ.คมศร สนองคุณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ภาพถ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวบนอินสตาแกรม : กรณีศึกษาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
11 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาอิทธิพลของราสายจากแหล่งเพาะพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของลูกน้ำยุงลาย
12 ดร.กิติมา รงค์สวัสดิ์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การเปรียบเทียบความมั่นคงในการทรงท่าและความสามารถในการเดินขณะทำงานอย่างอื่นร่วมด้วยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กับผู้ที่มีสุขภาพดี
13 ผศ.ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การประกอบสร้างการก่อการร้ายในภาพยนตร์นานาชาติ
14 อ.วิษณุพงษ์ สุขสาคร คณะศิลปศาสตร์ การวิเคราะห์อัตถภาคของโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ปรากฏในนิตยสารคอสโมโพลิแทน
15 อ.พัฒน์ธีรา พันธราธร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การรับรู้ของนักท่องเที่ยวไทยกลุ่มมิลเลนเนียลหรือกลุ่มเจ็นเอ็มในประเทศไทยที่มีต่อแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
16 อ.คมสัน โพธิ์คง คณะนิติศาสตร์ ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในการให้สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย
17 อาจารย์ทรงพล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบตลาดต้นแบบเพื่อการระบายอากาศธรรมชาติที่ดีกว่า กรณีศึกษา : ตลาดสินค้าชายแดน อาเภออรัญประเทศ