ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559


รวมทั้งหมด 93 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.สุกัลญา หลีแจ้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ผลของเจลต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ต่อการลดปัจจัยในการก่อสิวของเชื้อ Staphyloccus spp.
2 ผศ.กฤตพร ลาภพิมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนผังพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนและบริเวณโดยรอบตามแนวคิด Transit Oriented Development : กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าหลักหกและบริเวณโดยรอบ
3 ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม คณะบริหารธุรกิจ ทรัพยากรองค์การที่มีผลต่อความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
4 อ.ปฐมาภรณ์ ปฐมภาค วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและกรดอะมิโนไทโรซีนในการชักนำแคลลัสมะกอก และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารโอลิวโรพีน
5 รศ.ดร.นริศา คำแก่น วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสำคัญปริมาณสูงในพืชกัญชา
6 อ.วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาตำรับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา
7 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยความสำเร็จ และคุณลักษณะของผู้ประกอบการ ที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จขององค์การธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
8 อ.จิตรดี ลุประสงค์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาตำรับระบบกระจายตัวของพอลิเมอร์ก่อฟิล์มที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบกเพื่อใช้ทางผิวหนัง
9 ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันระเหยง่ายจากเหง้าของพืชในสกุล Curcuma ในประเทศไทย
10 อ.ตุลย์ ชูสุทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาแป้งฝุ่นผัดหน้าจากแป้งเท้ายายม่อมและการประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมความมันบนใบหน้าของตำรับ
11 อ.ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์พาสต้าเสริมเส้นใยและสารอาหารจากแป้งถั่วขาวทดแทนแป้งสาลีบางส่วน
12 อ.คชารัตน์ ปรีชล คณะพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในชุมชนตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
13 ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ คณะเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาเนื้อลองกองอบแห้งแบบระเหิด
14 ดร.ขวัญหทัย แช่ทอง คณะเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำพริกผัด
15 ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ สารสกัดหอมแดงบรรจุในอนุภาคนาโนไขมันสำหรับประยุกต์ใช้ทางเวชสำอางโดยใช้วิธีไมโครอิมัลชัน
16 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติกของพืชธรรมชาติในประเทศไทย
17 ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ภาวะผู้นำและวิธีการให้คำปรึกษาแนะนำที่พึงประสงค์: กรณีศึกษาผู้ให้คำปรึกษาในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง
18 ผศ.ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ คณะนิติศาสตร์ การลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงความยุติธรรมในสังคมไทยโดยยุติธรรมชุมชน
19 ผศ.ดร.สุพัฒน์ มูลสิน คณะวิทยาศาสตร์ การเตรียมน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำด้วยสารเคมีและการประยุกต์ใช้งาน
20 ผศ.มานะ เงินศรีสุข คณะบริหารธุรกิจ พฤติกรรมและทัศนคติทางการเงินของคนไทย : กรณีศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
21 อ.ลุกมาน สือรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ประสิทธิภาพของกากน้ำตาลจากอ้อยต่อจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์
22 อ.ภิมุข จันทร์งาม คณะบัญชี การประเมินผลตอบแทนทางสังคมแบบชุมชนมีส่วนร่วมของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกาะกก เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง
23 ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เศรษฐกิจผิดกฎหมายกับการฟอกเงินในประเทศไทย
24 ผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย
25 รศ.ดร.วิมล ชอบชื่นชม คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของจุลชีพในการสร้าง Polyhydroxylalkanoate-co polymer โดย fed batch fermentation
26 ดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เศรษฐกิจใต้ดินที่ผิดกฎหมาย: กรณีศึกษาธุรกรรมบ่อนขนาดเล็กในชุมชน
27 อ.ภัททวัฒน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมสารสกัดหอมแดงบรรจุในอนุภาคนาโนไขมันสาหรับประยุกต์ใช้ทางเวชสาอาง
28 ผศ.วนิดา คณะเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาเนื้อลองกองอบแห้งแบบระเหิด
29 อาจารย์วรวรรณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาตารับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา
30 ดร.สุริยะใส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม บทบาทของมหาวิทยาลัยรังสิตกับการขับเคลื่อนสังคมธรรมาธิปไตย
31 ผศ.ดร.พัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ทรัพยากรองค์การที่มีผลต่อความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
32 ผศ.ดร.พรรณนภา คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติกของพืชธรรมชาติในประเทศไทย
33 ดร.ปิยภรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
34 อาจารย์ลุกมาน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ประสิทธิภาพของกากน้าตาลจากอ้อยต่อจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์
35 ดร.สุกัญญา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ผลของเจลต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ต่อปัจจัยในการก่อสิวของเชื้อ Staphylococcus spp.
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.ทพญ.สปัน เล็งเลิศผล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของสารทำความสะอาดฟันเทียมชนิดเม็ดต่อการกำจัดคราบชาของฐานฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์
2 ผศ. มุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนด้านกองทุนของนักลงทุนไทย
3 ผศ.ดร.สุรางค์ ลีละวัฒน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผลของ ∆9-tetrahydrocannabinol จากต้นกัญชา ต่อการยับยั้งมะเร็งทางเดินน้ำดี ในสัตว์ทดลอง
4 รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินประสิทธิภาพการเป็นแอนติเจน ของโปรตีนลูกผสม GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei เพื่อวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ โดย indirect ELISA plate, Dot blot ELISA และ indirect hemagglutination assay
5 อ.พัชร พิลึก คณะบริหารธุรกิจ การพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
6 ดร.พรรณรัตน วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช วิทยาลัยครูสุริยเทพ ทักษะที่จำเป็น: ทำไมปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตจึงจำเป็นกับผู้บริหารสถานศึกษา
7 ผศ.ทพ.ดร.ตุลย์ ศรีอัมพร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของสารสะเทินที่พัฒนาขึ้นใหม่ต่อค่าแรงยึดเฉือนและลักษณะพื้นผิวของเฟลสปาติกพอร์สเลนที่ถูกกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริก
8 ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การประเมินเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ ต้นแบบ RU-HBM1 ทางคลินิก
9 ผศ.ดร.พลเรือตรี วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม โครงการวิจัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ประเทศไทยของรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง
10 ผศ.แน่งน้อย บุญยเนตร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ กลยุทธ์การตั้งชื่อตราสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในประเทศไทย
11 อ.พรทิพย์ เพลินศิลป์ คณะเทคนิคการแพทย์ ผลของสารสกัดย่านางแดงต่อการเคลื่อนที่และการตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งตับชนิด HepG2
12 ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ความแปรผันของจำนวนชุดดีเอ็นเอของยีน Glutathione –S- transferase ชนิด M1 และ T1 ในผู้ป่วยมะเร็งเซลล์ตับชาวไทย
13 ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ หลักการตีความกฎหมาย : กรณีศึกษา ผู้ประกอบกิจการ ในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
14 ผศ.แน่งน้อย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ กลยุทธ์การตั้งชื่อตราสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในประเทศไทย
15 ดร.ปาจรีย์ คณะบริหารธุรกิจ พฤติกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
16 อ.ทพญ.สปัน วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของสารทำความสะอาดฟันเทียมชนิดเม็ดต่อการกำจัดคราบชาของฐานฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์
17 รศ.ดร.กัญญนันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินประสิทธิภาพการเป็นแอนติเจน ของโปรตีนลูกผสม GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei เพื่อวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ โดย indirect ELISA plate, Dot blot ELISA และ indirect hemagglutination assay
18 ผศ.ดร.มงคล คณะนิติศาสตร์ หลักการตีความกฎหมาย : กรณีศึกษา ผู้ประกอบกิจการ ในมาตรา 38 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.ชัชญา สกุณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจัยพยากรณ์ความน่าเชื่อถือและความดึงดูดใจของแหล่งสารต่อพฤติกรรมการบริโภคผ่านการสื่อสารการตลาดแบบ Unbranded Facebook Fanpage
2 รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ภาพสตรีทอาร์ตเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ย่านเมืองเก่าปีนังและสงขลา
3 อาจารย์ธีร์ นภินธากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจัยสนับสนุนทางสถาปัตยกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ Hostel
4 อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิเคราะห์ตัวละครหลักภาพยนตร์ไทยผลงานกำกับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล
5 อ.ขวัญชนก โชติมุกตะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การกำกับการแสดงละครเพลงต่อนักเรียนชั้นมัธยมต้น เรื่อง พ่อมดอ๊อส ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต
6 ผศ.ดร.สรพงษ์ วงศ์ธีระธรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ค่านิยมทางสังคมและการสร้างความหมายที่สะท้อนผ่านข่าวกีฬาโอลิมปิก 2016 ในหนังสือพิมพ์ไทย
7 อ.ทญ.หทัยชนก เจริญพงศ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของไอออนโลหะที่ปลดปล่อยจากมินิสกรูต่อการสร้างและทำงานของเซลล์สลายกระดูก
8 อ.วรวุฒิ อ่อนน่วม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การเคลื่อนกล้องเพื่อสื่อความหมายของรายการสารคดีท่องเที่ยววิวไฟน์เดอร์
9 อ.ทพ.ทักษ์สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของสารทำความสะอาดพื้นผิวและเรซินซีเมนต์ต่อค่ากำลังยึดเฉือนของเซอร์โคเนียที่มีการปนเปื้อนพื้นผิว
10 ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดที่เปลี่ยนไปกับการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันในแรงงานภาคการเกษตรเพื่อนำไปสู่แนวทางป้องกัน
11 อ.ตรีรัตน์ นิลรัตน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
12 อ.จิรพร รักษาพล คณะศิลปศาสตร์ การศึกษาการออกเสียงภาษาไทยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรังสิต
13 อ.พรนภา แก้วลาย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การปรับตัวของผู้ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่การออกอากาศออนไลน์
14 ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณะบัญชี ศึกษาเปรียบเทียบขั้นของการใช้เครื่องมือทางบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทยขนาดใหญ่ตามแนวคิดของสมาพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศเรื่องวิวัฒนาการของการบัญชีบริหาร และผลการดำเนินงานของธุรกิจ
15 อ.ชนิดาภา วงศ์รักษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายน้ำหนักตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
16 อาจารย์อนันตศักดิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ เครื่องเลื่อยกระดูกสำหรับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
17 อาจารย์โกเมศ คณะดิจิทัลอาร์ต การศึกษารูปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรม Art Toy
18 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ การศึกษาออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยเดินฟื้นฟูการหัดเดินอัจฉริยะอัตโนมัติ
19 รศ.ดร.สื่อจิตต์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจและถ่ายภาพช่องคอแบบดิจิตอลและพกพาได้
20 รศ.นันทชัย วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ
21 รศ.ยุพกนิษฐ์ คณะเทคโนโลยีอาหาร การผลิตโปรตีนละลายได้เพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวมอลต์เสริมด้วยกากรำสกัด