ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2558


รวมทั้งหมด 119 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ทุนทางสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขความยากจน ของชุมชนไทยทรงดำ ตำบลรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี
2 อ. วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การแยกและศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน
3 ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มบางแทนทาลัมออกไซด์
4 ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การเก็บเกี่ยวสาหร่ายน้ำมันจากแหล่งน้ำกร่อยในประเทศไทยเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซล
5 อ. ฟามีรา มะดากะ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้ง Angiotensin I-Converting Enzyme
6 อ. สุกัญญา เศรษฐรักษา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาก่อนการตั้งตำรับไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนองและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดชะเอมเทศและฝาง
7 ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมแผนผังวัฎภาคของระบบไมโครอิมัลชันและไมโครอิมัลชันที่เกิดขึ้นได้เองสำหรับสมุนไพร
8 พญ.ศุภลักษณ์ รายยวา คณะทัศนมาตรศาสตร์ สุขภาพตาของพระสงฆ์และสามเณรในภูมิภาค
9 ดร. ประเสริฐ ผดุงเกียรติสกุล คณะทัศนมาตรศาสตร์ การแก้ไขสายตาสั้นโดยการใช้เลนส์สัมผัสกดกระจกตา ในมหาวิทยาลัยรังสิต
10 ดร. คริสโตเฟอร์ รูกาเบอร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางตาของผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุชนิดไม่รุนแรงบริเวณศีรษะ
11 ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บ้านและเรือนเฮือนไทยลื้อ กรณีศึกษาบ้านหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
12 อาจารย์อามาล ภักดีธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอยช้าง อบต.วาวี อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย
13 อาจารย์มนต์ชัย บุญยะวิภากุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนบางพัฒน์ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
14 อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บ้านและเรือนริมน้ำ: กรณีศึกษา ชุมชนหัวแหลมพัฒนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 อาจารย์รพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บ้านและเรือนพื้นถิ่นชาวเขา : ชุมชนบ้านป่าป่าน จังหวัดเชียงใหม่
16 อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บ้านและเรือนพื้นถิ่นไทยภูเขา : ชุมชนหมู่บ้านสี่หลัง จังหวัดเชียงราย
17 อาจารย์ธีระฉัตร อุตตมะเวทิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบพัฒนาชุมชนกรณีศึกษา “ชุมชนบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน”
18 อาจารย์โอม ปนาทกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาชุมชนป่าชายเลน กรณีศึกษาชุมชนบ้านสลักคอก จังหวัดตราด
19 อาจารย์ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บ้านและเรือนพื้นถิ่นไทยลื้อ กรณีศึกษาชุมชนภูผักไซ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
20 ผศ.ประไพศรี ธรรมวิริยะวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ ความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี
21 ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การประเมินความเหมาะสมการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยวิธี multiple criteria decision analysis
22 ผศ.วันฤดี สุขสงวน คณะบัญชี การศึกษาต้นทุนและประสิทธิภาพของการจำหน่ายสินค้าด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
23 ดร.สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ คณะวิทยาศาสตร์ การแยก จำแนก และจัดเก็บจุลินทรีย์ชนิดใหม่ที่มีความสามารถในการสังเคราะห์สารมูลค่าสูงทางการแพทย์และอุตสาหกรรมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อริเริ่ม RSU culture collection (RSUCC)
24 อ.เสาวนีย์ ลาดน้อย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพข้าวเกรียบงาจากปลายข้าวสินเหล็ก
25 อ.ธเนศ โสภณนิธิประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ การคัดกรองสารประกอบธรรมชาติที่ออกฤทธิ์เสริมการตายของเซลล์มะเร็งลำไส้ที่ดื้อต่อ TRAIL ผ่านกระบวนการอะพอพโทสิส
26 ดร.จรูญรัตน์ ปริญญาคุปต์ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษา การออกแบบ และสร้างระบบประมวลผลภาพ Western blot
27 ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร คณะบริหารธุรกิจ การรับรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
28 อ.ไพฑูรย์ กอบกาญจนพฤติ คณะบัญชี ความเกี่ยวข้องกับมูลค่าหลักทรัพย์ของผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทย: หลักฐานจากกลุ่มที่มีการจ่ายเงินปันผลสูง
29 อ.ทัศนาวดี ไพโรจน์บริบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ รูปแบบการบริการคนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศ:กรณีศึกษาสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย
30 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประเมินตำรับของแผ่นแปะเมเฟนามิค แอซิด
31 อ.ยุพาภรณ์ สำเภาพันธ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณสารบ่งคุณภาพในสมุนไพรย่านางแดง
32 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ การทดสอบผลของ non-thermal plasma ในการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค
33 อ.อัมพรรัตน์ ประไพวงศ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อหนองของสารสกัดหยาบราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชและสาหร่ายป่าชายเลน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
34 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ พัชรวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีรีโอฟาจของ Acinetbacter Baumannii ที่ติดเชื้อจากโรงพยาบาล
35 ผศ.กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ คณะเทคโนโลยีอาหาร ผลของการใช้แป้งกล้วยทดแทนแป้งสาลีบางส่วนที่มีต่อคุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของขนมปังขาไก่
36 ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณะพยาบาลศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
37 ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัยหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต อ.เมือง จ.ปทุมธานี
38 ดร.ทญ.ปิยะนุช กรรณสูต วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ ผลของการเปลี่ยนแปลงมุมในแนวระนาบที่มีต่อการแยกคลองรากที่มีการทับซ้อนกันของฟันกรามซี่ที่หนึ่ง และฟันกรามน้อยบน
39 ผศ.วนิดา คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมอัดก๊าซ
40 ผศ.ศศิรินทร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การเก็บเกี่ยวสาหร่ายน้ำมันจากแหล่งน้ำกร่อยในประเทศไทย
41 ผศ.ดร.พัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ ความสามารถด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
42 อ.ภัททวัฒน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การเตรียมแผนผังวัฎภาคของระบบไมโครอิมัลชันและไมโครอิมัลชันที่เกิดขึ้นได้เองสาหรับสมุนไพร
43 ผศ.ดร.พรรณนภา คณะเทคนิคการแพทย์ การทดสอบผลของ non-thermal plasma ในการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค
44 อาจารย์เสาวนีย์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพข้าวเกรียบงาจากปลายข้าวสินเหล็ก
45 ผศ.ดร.รุจาภา คณะบริหารธุรกิจ การรับรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
46 อาจารย์สุกัญญา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาก่อนการตั้งตำรับไฮโดรเจลต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนองและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิ เนสจากสารสกัดชะเอมเทศและฝาง
47 อาจารย์ฟามีรา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้ง Angiotensin I-Converting Enzyme
48 ผศ.ประไพศรี คณะบริหารธุรกิจ ความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 40 ของ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี
49 ดร.ปิยภรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการจัดการความรู้ขององค์การธุรกิจเกษตรในประเทศไทย
50 อาจารย์วรวรรณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การแยกและศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้เป็นสาร แขวนตะกอน
51 อ.อัมพรรัตน์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียก่อหนองของสารสกัดหยาบราเอนโดไฟท์ที่แยกได้จากพืชและสาหร่าย ป่าชายเลน อาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
52 ผศ.ดร.อารยา คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มบางแทนทาลัมออกไซด์
53 อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์พงษ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การประเมินความเหมาะสมการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิด้วยวิธี Multiple Criteria Decision Analysis
54 ผศ.ดร.จิระพรชัย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประเมินตารับของแผ่นแปะเมเฟนามิค แอซิด
55 อาจารย์ฟ้าลั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ทุนทางสังคมกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขความยากจนของชุมชนไทยทรงดำ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
56 พญ.วัฒนีย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ สุขภาพตาของพระสงฆ์และสามเณรในภูมิภาคของประเทศไทย
57 ดร.ธเนศ คณะวิทยาศาสตร์ การคัดกรองสารประกอบธรรมชาติที่ออกฤทธิ์เสริมการตายของเซลล์มะเร็งลาไส้ที่ดื้อต่อ TRAIL ผ่านกระบวนการอะพอพโทสิส
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์
2 อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์
3 ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม
4 อ.นวรัตน์ โกมลวิภาต คณะพยาบาลศาสตร์ ประสิทธิผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถในตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ น้ำหนัก และเส้นรอบเอวของนักศึกษาพยาบาลที่มีภาวะโภชนาการเกิน
5 อาจารย์ยุภาพร นาคกลิ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
6 ดร.ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช คณะเศรษฐศาสตร์ ฟังก์ชันการตัดสินใจสู่เศรษฐกิจดิจิตอลใต้ดิน
7 รศ.ดร.ทัศนีย์ ปัญจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ ผลของยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงต่อเอ็นไซม์ซิบทูอีวัน : อะนิลีน-4-ไฮดรอกซีเลส
8 อ.มาณี น้าคณาคุปต์ คณะพยาบาลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการดูแลในระยะคลอดกับผลลัพธ์ด้านการรับรู้ประสบการณ์การคลอดและความพึงพอใจต่อการบริการของพยาบาล
9 ร้อยตำรวจเอก ดร. จอมเดช ตรีเมฆ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม เสียงสะท้อนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและชุมชนเมืองเอกต่อมาตรการควบคุมสถานบริการในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต
10 อ.สกล สุนันทราภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค PCR จากดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียสำหรับตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Plasmodium falciparum
11 ดร.ณกมล จันทร์สม คณะบริหารธุรกิจ การปรับตัวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
12 อ.สุวิทย์ คล่องทะเล คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดย่านางแดงในการต้านภาวะบาดเจ็บของตับจากแอลกอฮอล์ในหนูทดลอง
13 ดร.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาความคงตัวระยะยาวของตำรับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความดัน
14 ผศ.มุกดา คณะบริหารธุรกิจ การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล
15 อาจารย์ยุภาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
16 ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช วิทยาลัยรัฐกิจ เสียงสะท้อนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและชุมชนเมืองเอกต่อมาตรการควบคุมสถานบริการในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต
17 ดร.ธันย์พัทธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ฟังก์ชันการตัดสินใจเข้าสู่เศรษฐกิจใต้ดินยุคดิจิตอล
18 ผศ.ดร.มงคล คณะนิติศาสตร์ แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลใน กองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุน
19 อาจารย์สกล คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิค PCR จากดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียสาหรับตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ Plasmodium falciparum
20 ดร.ทศธน วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาความคงตัวระยะยาวของตำรับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความดัน
21 รศ.ดร.ทัศนีย์ คณะวิทยาศาสตร์ ผลของยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงต่อเอนไซม์ซิบทูอีวัน : อะนิลีน-4-ไฮดรอกซีเลส
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การใช้โปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสในแบคทีเรีย Cupriavidus necator
2 อาจารย์พิทักษ์ ชูมงคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการสื่อสานการตลาดของพลเมืองดิจิทัลไทย
3 อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ยุทธศาสตร์การรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมของจีน กับการผงาดขึ้นครองอำนาจนำในระดับโลก
4 ดร.ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) และคุณสมบัติการชักนำให้เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงตายแบบอะพอพโทซิส
5 ดร.วัลลภา เฉลิมวงศาเวช วิทยาลัยครูสุริยเทพ ยุทธศาสตร์การจัดการการพัฒนาการรู้สารสนเทศของนักศึกษา กรณี 4 มหาวิทยาลัยเอกชน
6 อ.ภัทรพงศ์ เกษทอง คณะนิติศาสตร์ การมีส่วนร่วมของประชาชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับป่าไม้ โดยมุ่งประเด็นของกฎหมายไทยและกฎหมายในอนาคตของ AEC
7 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณะทัศนมาตรศาสตร์ โรคแทรกซ้อนของผู้ป่วยสายตาสั้น ในคลินิกตา มหาวิทยาลัยรังสิต
8 ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ การแยกเพศมนุษย์จากรอยคราบเลือดบนพื้นผิวต่างๆ ด้วยเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP)
9 อ.นพปฎล ธาระวานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจนำเที่ยวขาเข้า เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ
10 ดร.วรทัย ราวินิจ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจัยคัดสรรในการพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการสื่อสารและความเชื่อถือต่อข้อมูลด้านสุขภาพในสื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
11 ดร.บุษกริน นิติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ แนวโน้มการโยกย้ายแรงงานพม่าในอุตสาหกรรมไทยกลับสู่ถิ่นมาตุภูมิโดยถาวร
12 ดร.ภูมภัสส์ พุทธ์ผดุงวิพล คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในปลาหมึกสดและกุ้งสดในพื้นที่ชุมชนเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
13 ดร.ศศิภัทรา ศิริวาโท สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม การรับรู้และการปฏิบัติต่อนักเรียนนายร้อยหญิงด้านการให้ความเป็นธรรม
14 ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พาราเมทริกลายไทย: การศึกษาคุณลักษณะของแม่ลายไทยด้วยโปรแกรมปรับค่าพารามิเตอร์
15 ดร.สมพล แพรพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาทางโลหิตวิทยาและระดับโมเลกุลของอัลฟาศูนย์ธาลัสซีเมียในนักศึกษาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิต
16 อ.วาลุกา พลายงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบและความเป็นพิษเฉียบพลันของต้นย่านางแดง
17 ดร.ธีรทัศน์ สุดสาย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารทุติยภูมิจากน้ำเลี้ยงเชื้อเห็ดนมเสือ (Lignosus rhinocerus Cooke)
18 อ.ทญ.จณัญญา เปลี่ยนรังษี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การเปรียบเทียบวิธีตรวจฟันผุที่เหมาะสมกับการวินิจฉัย ทางทันตกรรมในปัจจุบัน
19 ผศ.สมศักดิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การหลุดออกของวัสดุมวลรวมจากยางมะตอยผสมยางพาราสำหรับผิวทางเซอร์เฟซทรีตเมนต์
20 อาจารย์ทศพร วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ผลของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการห้องเรียนกลับด้าน ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)บนแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์แท็บเล็ตที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในการเรียน
21 อาจารย์เจตนิพิฐ วิทยาลัยดนตรี ความทรงจำสำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก
22 อาจารย์อานุภาพ วิทยาลัยดนตรี ลาเวนเดอร์แห่งความสงบ
23 อาจารย์พลังพล วิทยาลัยดนตรี “เปล$ียน” บทเพลงสาํ หรับวงแจ๊สทรีโอและวงออร์เคสตรา
24 รศ.ดร.มนัส คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นอัลตราโซนิคด้วยคลื่นแสงสั่นพ้องแบบเซอร์เฟสพลาสมอน
25 ดร.ภญ.วิภาพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพเจลล้างหน้ายับยั้งสิวจากสมุนไพรไทย