ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2556


รวมทั้งหมด 48 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 เกศรา คณะบัญชี ความคิดเห็นของบุคลากรคณะที่มีต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหารคณะ ตามหลักธรรมาธิปไตยในมหาวิทยาลัยรังสิต
2 มานะ คณะบริหารธุรกิจ แนวทางเพิ่มสมรรถนะด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของไทย หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎล วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ การศึกษาผลกระทบธุรกิจการจัดนำเที่ยวขาออกกรณีศึกษา: การเปลี่ยนแปลงวันปิดภาคการศึกษาที่ 2 ในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2558
4 ดร.ณัฐพล วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การศึกษาความสามารถในการใช้น้าหมักมูลแพะเพื่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต
5 ดร.นิ่มนวล คณะบัญชี นวัตกรรมเครื่องมือทางสังคมที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการออมทรัพย์ ของชุมชนรางหวาย
6 ดร.สัญญพงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ความสุขในที่ทางานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต
7 พญ.วัฒนีย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์
8 ศ.ทันตแพทย์หญิง ละอองทอง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การพัฒนาสูตรสารละลายไฮโปคลอไรท์ที่ปราศจากกลิ่นคลอรีนสาหรับล้างคลองรากฟัน
9 ผศ.นันทนิตย์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตเครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักกลิ่นรสผลไม้ผง
10 อาจารย์ธนัชยา คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เปรียบเทียบผลได้ของน้ำตำลรีดิวซ์ที่ผลิตจำกกำกมันส้ำปะหลังระหว่ำงกำรใช้กรดเจือจำงและด่ำงในกำรปรับสภำพวัตถุดิบ
11 ดร.ชุลีรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการจัดการน้ำของรัฐบาล กรณีศึกษา ชุมชน ม.6 บ้านศาลาครุ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
12 อาจารย์อธิป คณะเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาขนมอบจากไข่ขาวประเภทมาการองทดแทนผงอัลมอนด์ด้วยผงถั่วลิสงและผงเม็ดมะม่วงหิมพานต์
13 รศ.ดร.กัญญนันทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ การผลิตโปรตีน GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei โดยเทคนิคพันธุวิศวกรรม
14 อ.อิทธิพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับ จังหวัดนครนายก
15 ดร.เฉลิมพร คณะบริหารธุรกิจ การประเมินผลการดำเนินการดครงการสหกิจศึกษา กรณีศึกาามหาวิทยาลัยรังสิต
16 อาจารย์ฟ้าลั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นวัตกรรมการพึ่งตนเองด้านอาหาร ของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.พิษณุ สมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ ระบบบันทึกข้อมูลการจองรถยนต์ และการสืบค้นทางอินเตอร์เนท กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 รศ.ดร.วิมล คณะเทคนิคการแพทย์ การแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิต Polyhydroxyalkanoates จากตัวอย่างดินในประเทศไทยโดยใช้ของเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำมันรำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน
3 ลักษณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ กระบวนการสื่อสารสุขภาพและประสิทธิผลโครงการล้างพิษตับและนิ่วในถุงน้ำดี: กรณีศึกษาโครงการของกลุ่มสันติอโศก
4 ผศ.แน่งน้อย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การสื่อสารการตลาดบนอินสตาแกรมของผลิตภัณฑ์ของนักแสดงไทย
5 รศ.ดร.กาญจนา คณะเทคนิคการแพทย์ ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินที่ตำแหน่ง -420C>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
6 อ.สยัมวรา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ รูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ของศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท 62)
7 ศิริพร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยา Methicillin ในโพรงจมูกของบุคลากรทางการแพทย์โรพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 อ.ทญ.สุธาภา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ การศึกษาลักษณะพื้นผิวและการปล่อยไอออนโลหะของอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นและอุปกรณ์จัดฟัน มาตรฐานในน้ำลายเทียม
9 ผศ.ดร.พรรณนภา คณะเทคนิคการแพทย์ การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างสารลดแรงตึงผิวและสามารถย่อยสลายสารตกค้างเพื่อใช้ฟื้นฟูพื้นที่ทางเกษตรกรรม
10 อาจารย์อภิสิทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การจัดทาแนวทางการรักษาโรคหืด และการประเมินการรักษากับผลลัพธ์ทางคลินิก
11 อาจารย์อภิสิทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การจัดทาแนวทางการรักษาโรคหืด และการประเมินการรักษากับผลลัพธ์ทางคลินิก
12 อาจารย์ภาริณี คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินประสิทธิภาพของเครื่อง BIONIME GM700 ในการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด
13 อาจารย์ลัดดาวรรณ์ คณะบริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงศาสนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์:กรณีศึกษาวัดในกรุงเทพมหานคร
14 อาจารย์เฉลิมพล คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำลายเชื้อด้วยความร้อนสูงจากแผ่นเซรามิคที่พัฒนาเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
15 อาจารย์อาทิมนต์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนารูปแบบตำรับและศึกษาความคงตัวของตำรับสมุนไพรไทยสูตรยาลดความดัน
16 ดร.พัชรี บัณฑิตวิทยาลัย ประสิทธิผลการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
17 ดร.คณิตศร คณะบัญชี ผลกระทบทางการเงินจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีต่อรายงานทางการเงินของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมในเขตปทุมธานี ประเทศไทย
18 อาจารย์ตุลย์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาระบบตัวพาไขมันขนาดนาโนเมตรบรรจุแกมมาออริซานอลโดยใช้น้ามันร้าข้าวบีบเย็นเป็น
19 อาจารย์ไพลิน คณะศิลปะและการออกแบบ ความเป็นตัวตนในสถาปัตยกรรม : กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมเยสุอิตในประเทศไทย
20 อาจารย์พนัส คณะดิจิทัลอาร์ต การเล่าเรื่องด้วยลำดับภาพโดยการสอดแทรกงานดิจิทัลอาร์ตเข้ากับภาพองค์ประกอบสถาปัตยกรรม
21 ผศ.ดร.วนิดา คณะวิทยาศาสตร์ ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MiR146a ในผู้ป่วยเด็กไทยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
22 ผศ.ธนกร คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องดึงคออัตโนมัติด้วยลมสำหรับใช้ที่บ้าน
23 อาจารย์มนัสชนก คณะบริหารธุรกิจ การประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ในกระบวนการโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.วนิดา วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ Goat Milk Drinking Yogurt Development
2 ผศ.ปรินดา วิทยาลัยนานาชาติ St. Chic Angel: an interdisciplinary work in art, music and language