ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2554


รวมทั้งหมด 32 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ญาณวุฒิ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์
2 นิภาพร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจหา Class I Integrons ในเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจรัก วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ
4 สุดาภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยเทคนิค Multiplex PCR ในหมู่บ้านตำแย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
5 อาจารย์วาลุกา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลและเจลที่พัฒนาจากตำรับยาทาแก้พิษฝีต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidi
6 ดร.ฉัตรวรัญ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผู้หญิงกับการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจ ศึกษากรณีเศรษฐกิจพอเพียง จ.อ่างทอง
7 อาจารย์ทันตแพทย์วรเดช วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ โครงเลี้ยงเซลล์คอมโพสิตสามมิติไฟโบรอิน-แอลฟาไทรแคลเซียมฟอสเฟตสาหรับงาน วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
8 รศ.ดร.ดวงพร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ผลของสารอาทราซีนตกค้างในพื้นที่ปลูกข้าวโพดที่มีต่อความหลากหลายของจุลินทรีย์ดิน ณ อา เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9 ศ.ดร.ธีระศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาแยกและวิเคราะห์แบคทีรีโอฟาจชองเชื้อ Escherichia coli ที่ก่อโรคและประจำถิ่น
10 อ.ศิริเพ็ญ คณะศิลปะและการออกแบบ เคลือบรากุจากเศษแก้วเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรม:การปฏิรูปทางเลือกใหม่สาหรับผลิตภัณฑ์รากุ
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.อุษณี คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาความต้านทานและกลไกความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิด Temephos ในลูกน้ำยุงลาย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2 รศ.ดร.วิมล คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาเบื้องต้นของผลของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มี ผลต่อระดับไขมันในเลือด
3 ผศ.ดร.พรรณนภา คณะเทคนิคการแพทย์ การแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการเป็นโพรไบโอติกแบคทีเรียและมีฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่
5 ผศ.ดร.อวิรุทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
6 อ.วิทูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี
7 อ.สรินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
8 อ.สิรดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
9 รศ.ดร.กาญจนา คณะเทคนิคการแพทย์ ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนอะดิโพเนคตินที่ตำแหน่ง +45T>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
10 ดร.มงคลกร ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพฤติกรรมน้ำหลาก โดยใช้แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์FLO-2D (กรณีศึกษาแม่น้ำลาว จังหวัดเชียงราย)
11 ดร.นิ่มนวล คณะบัญชี ศาสตร์แห่งศิลปในการบริหารต้นทุนเป้าหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
12 ศิริพร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจหา Hybrid El Tor biotype ของเชื้อ Vibrio cholerae O1 ที่แยกได้จากผู้ป่วยอหิวาตกโรค
13 ดร.ภัทรณัชชา คณะบัญชี การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มดัชนี SET100
14 อาจารย์โลจนา คณะศิลปะและการออกแบบ ความไม่เสมอภาคของสตรี สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของนางในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยศิลปะสื่อผสม และวัสดุดินเยื่อกระดาษ
15 อาจารย์โลจนา คณะศิลปะและการออกแบบ ความไม่เสมอภาคของสตรี สะท้อนผ่านภาพลักษณ์ของนางในวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยศิลปะสื่อผสม และวัสดุดินเยื่อกระดาษ
16 ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร Terrein ต่อเซลล์มะเร็งลำไส้
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 รณชิต คณะวิทยาศาสตร์ การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบเครื่อง Sphygmomanometer
2 อาจารย์ยุทธนา คณะวิทยาศาสตร์ ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าประกอบได้สาหรับรถเข็นแบบมือหมุนล้อ