ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2553


รวมทั้งหมด 33 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ศิริพร คณะบัญชี ลักษณะของเชื้้อ Vibrio cholerae จากอาหารประเภท crustacean และ shell fish จากตลาดสด
2 อ.ณัฐพัชร์ (จารุณี) คณะบัญชี ปจจัยที่ใชในการพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี กลุมธุรกิจบริการในประเทศไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในกลุ่มธุรกิจบริการในประเทศไทย
3 ผศ.พัชรี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟีนและผักตบชวา
4 พลอากาศเอก คธาทิพย์ สถาบันการบิน การประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิ
5 อ.นันธิดา คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง/ป้องกันการพลัดตกหกล้ม “I’M SAFE” ต่ออัตราการตกเตียงของผู้ป่วย ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ โรงพยาบาลนพรัตราชธานี
6 ผศ. ดร. กนกพร คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาผลความเป็นพิษระยะเฉียบพลัน และกึ่งระยะยาว ในหนูที่กิน Xanthone ซึ่งสกัดมาจากเปลือกมังคุดในประเทศไทย
7 ชาญชัย สถาบันกีฬา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬายูโดมหาวิทยาลัยรังสิต
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อสุขภาพ
9 อาจารย์ธนัชยา วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ผลของการใช้แป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทนแป้งสาลีบางส่วนต่อคุณภาพของเส้นบะหมี่สด
10 อ.อุษา คณะวิทยาศาสตร์ ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและการเจริญเติบโตแบคทีเรียของสารสกัดมะตูมนิ่ม
11 อาจาร์ศิรดล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาการสร้างเนื้อหาเพื่อการเรียนการสอนในโลกเสมือน: กรณีศึกษาการสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ใน Second Life
12 ผศ.ดร.สุรีย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การตรวจวัดค่าพลังชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังจากทาโยคะ 1 ชั่วโมง โดยใช้เครื่องออราคอม
13 อาจารย์ดนยา คณะศิลปะและการออกแบบ รัตนมาลาแห่งกาลเวลา
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 กัญญนันท์ คณะเทคนิคการแพทย์ การสำรวจความชุกของยีนดื้อยา (pfmdr1) และ (pfcrt) ของเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิพารัมในประเทศไทย โดยวิธี Multiplex Nested PCR – RFLP
2 นิภาพร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจหาฮีโมไลซินยีน ปรากฏการณ์คานากาวา และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อVibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากหอยนางรมและสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
3 วรางคณา คณะเทคนิคการแพทย์ การสารวจภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-phosphate dehydrogenase ที่หมู่บ้านจังกระดาน อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
4 ดร.คณิตศร คณะบัญชี Financial Distress Prediction Model for Thai and Chinese SMEs
5 วัลลภ คณะบัญชี ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีไทยตาม IEG 11 ของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
6 ดร.เกรียง วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลความมั่งคงของสหกรณ์ในประเทศไทย และการวิเคราะห์จำแนกประเภทใน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2552 – 2553
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจรัก วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ศึกษาคุณค่าทางอาหารและสารต้านคุณค่าทางอาหารของถั่วเขียวงอกคลอโรฟิลล์สูง (4 สายพันธุ์) ในระยะเวลาการงอกต่างๆ
8 ดร.ปรียาภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาระบาดวิทยาของ Giardia lamblia ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกด้วย Real-time Polymerase Chain Reaction
9 ดร.ปรียาภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาระบาดวิทยาของ Giardia lamblia ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทางคลินิกด้วย Real-Time Polymerase Reaction
10 รศ.ดร.ดวงพร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สารอาลีโลพาธิกจากเปลือกส้ม ทางเลือกเพื่อทดแทนสารเคมีกา จัดวัชพืช
11 รศ.สมาน วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษขยะในมหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 สุดาภรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การพัฒนาสีย้อม Wright – Giemsa เพื่อใช้ในการย้อมสีสเมียร์เลือด