ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2551


รวมทั้งหมด 24 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อาจารย์ธนัชยา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี อายุการเก็บรักษาพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด และพริกแกงส้มก้อนอบแห้ง
2 รศ.ดร.โอภาส วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ระบบส่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 กัญญนันท์ คณะเทคนิคการแพทย์ ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของการติดเชื้อมาลาเรียแบบไม่ปรากฏอาการในคนงานต่างด้าวที่อาศัยในประเทศไทย
2 ปรานม สถาบันกีฬา การพัฒนารูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาทุนกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
3 อ.สุพัตรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปัจจัยในการเลือกและความพึงพอใจอาคารอยู่อาศัยให้เช่าในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท: จังหวัดชัยนาท
4 อ.รัชพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบจากการใช้พลังงานทางเลือกต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กรณีศึกษาจากรถยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
5 อ.มนพร คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อคุณภาพการดูแลผู้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
6 ศิริพร คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาเปรียบเทียบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกจากแพลงก์ตอนในทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
7 อ.กัลยา คณะเทคนิคการแพทย์ การสำรวจการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสงป่นจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
8 อ.อมรรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปลีกประเภทแคทิกอรี คิลเลอร์ : กรณีศึกษาร้านค้าสินค้าตกแต่งซ่อมแซมบ้าน
9 อ.ปราณี คณะเทคนิคการแพทย์ อุบัติการณ์ของพาหะธาลัสซีเมีย และภาวะที่มีความผิดปกติของฮีโมโกลบิน ในตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
10 ผศ.กฤตพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนผังการฟื้นฟูเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยนาท
11 ดร.วันทิกา คณะวิทยาศาสตร์ -
12 อาจารย์ศศิกาญจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาชุมชนศรีวิชัย จังหวัดชัยนาท
13 อาจารย์มนต์ชัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช้ระบบไฮเปอร์มีเดีย เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี และชัยนาท
14 อาจารย์อามาล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รูปแบบที่อยู่อาศัยและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บุกรุกริมน้ำในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา: ชุมชนศรีวิชัย
ประเภทความรู้พื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.ประจักร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระบบลงเวลาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การลงเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2 อาจารย์บุญรัตน์ วิทยาลัยดนตรี การเวก เพลงแคนในมิติดนตรีร่วมสมัย
3 รศ.ดร.พินิจ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบระบบขับเคลื่อนไฮบริดไฟฟ้าจากเครื่องยนต์แกสโซลีนสูบเดี่ยว