ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550


รวมทั้งหมด 22 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 วรวรรณ คณะศิลปะและการออกแบบ โครงการวิจัยเชิงการทดลองน้ำยาเคลือบขี้เถ้าเปลือกทุเรียน ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์อุณหภูมิ 1200oCและ 1230oC
2 รัตติยา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ปริมาณโพลีฟีนอลและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยรวมของสมุนไพร ในตำรับยาเบาหวานและลดความดันโลหิต 1 ตำรับ จากตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
3 ผศ.ดร.วนิดา คณะวิทยาศาสตร์ ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MDR1 ณ ลำดับนิวคลีโอไทด์ C3435T ในเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
4 อภิรัฐ คณะบริหารธุรกิจ การศึกษาความพร้อมของผู้ประกันตนต่อการประกันสังคมกรณีชราภาพ : ศึกษาเฉพาะผู้ประกันตนที่มาติดต่องานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
5 ศศิธร คณะบริหารธุรกิจ การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตราห้างกับสินค้าตราของผู้ผลิต
6 วุธพงศ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาภาพลักษณ์องค์กร และพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังจากที่องค์กรมีการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
7 นิภาพร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจคัดกรองการแสดงออกของเอนไซม์ AmpC ß-lactamases ในเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumonia จากสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
8 วัลลภ คณะบัญชี การใช้บัญชีบริหารในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
9 ผศ.ปิยะมาศ คณะวิทยาศาสตร์ การบันทึกข้อมูลภาพรูปแบบไดคอมสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์
10 วรรณวิมล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สมบัติของคอมพาวด์ยางธรรมชาติที่เติมด้วยสารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตของเสีย
11 ผศ.ดร.พรพิมล คณะวิทยาศาสตร์ การผลิตสารประกอบเตตร้าไพโรลและวิตามินบี12โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมใน แบคทีเรียโพรพิโอไน (ระยะที่1): การโคลนยีนกลุ่มcbi
12 ผศ.กฤตพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แผนผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่เมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
13 ดร.รัฐพล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ผลของสูตรตำรับต่อคุณสมบัติเคมีกายภาพและความสามารถในการเกิดเจลของยาหยอดตา ไดโคลฟีแนคโซเดียม ชนิดเกิดเป็นเจลในร่างกายเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความร้อน
14 อาจารย์วาลุกา วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก การทดสอบฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดพญายอด้วยเอทานอลและพัฒนาให้อยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มไคโตซาน
15 ดร.สุเมธ คณะวิทยาศาสตร์ การโคลนและผลิตชิ้นโปรตีนแฟลจิลินจากเชื้อ B. pseudomallei เพื่อหาความจําเพาะตอ melioidosis antibody
16 ดร.ชุลีรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การค้นหาแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลหลักหก
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อภิชญา คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจคัดกรองยาบ้าที่ใช้ในงานประจำสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในประเทศไทย
ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.สุวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลกระทบจากการถ้ายเทความร้อนผ่านผนังวัสดุก่อของอาคารพักอาศัยในเขตภูมิภาคอากาศร้อนชื้น
2 ขนิษฐา คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
3 ผศ.ดร.อำภาพร คณะพยาบาลศาสตร์ พฤติกรรมการดูแลเท้า การเกิดแผลที่เท้า ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
4 ดร.นิ่มนวล คณะบัญชี ความสามารถในการกำหนดราคาหลักทรัพย์จากกำไรสุทธิทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
5 อาจารย์ณมานพ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก อัตลักษณ์ของแพทย์พื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี