ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2549


รวมทั้งหมด 16 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 สมเกียรติ วิทยาลัยดนตรี ศึกษาบทบาท สถานภาพ และกิจกรรมของดนตรีปี่พาทย์มอญในสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี
2 ผศ.ดร.พนิดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล
3 ผศ.วนิดา วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ ผลของเทมเป้ผงต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในโยเกิร์ตในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
4 ไววิทย์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการจัดเก็บ และ สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
5 วรรณวิมล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ กราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของไวนิลมอนอเมอร์บนยางธรรมชาติ
6 กิตติศักดิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ หุ่นยนต์กู้ภัยมหาวิทยาลัยรังสิต
7 วัลลภ คณะบัญชี ความคาดหวังของนักลงทุนต่อจริยธรรมของนักบัญชี
8 ผศ.ดร.สุชาดา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การแยกเชื้อและหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา
9 รศ.ดร.กาญจนา คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาระดับรีซีสตินและการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินในคน ไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
10 ผศ. ดร. ชนวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการวิจัยพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพในการตรวจจับมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากภาพสไลด์เลือด
11 รศ.ดร.ทัศนีย์ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัดผลยอในหนูขาวใหญ่
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.อาภา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช้เทคนิค Passive Sampling ในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
2 อ.ลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ การออกแบบและสร้างเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า
3 ผศ.ดร.ธนภัทร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การสังเคราะห์ Tetrahydrocurcumin (THC) จาก Curcumin
ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ดร.ศุภวรรณ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การศึกษาองค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันระเหยบางชนิด
2 พิศิษฐ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ การประเมินคุณภาพชุดทดสอบสําเร็จรูปโคตินีนในปัสสาวะ