ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2548


รวมทั้งหมด 4 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ผศ.ดร.วนิดา คณะเทคนิคการแพทย์ โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดปทุมธานีโครงการนำร่องในการสำรวจและตรวจกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน
2 สินี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องกัด 5 แกนขนาดย่อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 ผศ.ธนกร คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาการกออกแบบและสร้างเครื่องโมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย
4 ลักษณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ทิศทางของบทบาท หน้าที่ และ การดำเนินงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย