ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2547


รวมทั้งหมด 4 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ประพนธ์ สถาบันกีฬา ผลของโปรแกรมการฝึกสมรรถภาพร่างกายต่อสมรรถภาพของนักกีฬาฟุตบอล
2 ดร.วัชราภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาสารเควอซิทีนมาใช้เป็นยาต้านพิษตัวใหม่ของโลหะหนักที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน
3 กวิญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ การตรวจหา RCAS 1 ในโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี
4 สุจิตรา สถาบันกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก น้ำหนัก และส่วนสูงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โดยแบบทดสอบของแบร์โรว์