ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2546


รวมทั้งหมด 22 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 จิระศักดิ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สภาพการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการวิจัยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
3 พีรยา คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
4 จตุพร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการหาอัตราความร้อนต่อปริมาตรที่เกิดจากกระบวนการหายใจของเมล็ดข้าวเปลือก
5 วรรณี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเตาแสงอาทิตย์รังสิต 2.1
6 สุวัฒน์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปั๊มส่งน้ำพลังแสงอาทิตย์
7 ดร.อำภาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ผลของโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และสถานะสุขภาพ ของบุคลากรที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูง
8 ทวีศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ การบริหารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
9 ไชยรัช วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน E-Learning บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการสอน ทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
10 ศรีรัช วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การวิเคราะห์วาทกรรมโฆษณาและกลยุทธ์การโฆษณา ในโฆษณามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
11 ปิยนุช วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase จากเปลือกหรือเมล็ดของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
12 จตุพร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ โครงการการหาอัตราความร้อนต่อปริมาตรที่เกิดจากกระบวนการหายใจของเมล็ดข้าวเปลือก
13 กันทิมา คณะเทคนิคการแพทย์ การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเมธานอลจากผลยอ
14 จตุรพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โครงการการพัฒนาการนำส่งยาอะเซลาอิกแอซิดทางผิวหนังและการทดสอบความปลอดภัยในอาสาสมัครไทย
15 ดร.นิ่มนวล คณะบัญชี การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อบัณฑิตคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
16 สุวิมล คณะพยาบาลศาสตร์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติโดยใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
17 ผศ.ไชยรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ ปัญหาการสอนพลศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต
18 ดร.ชุลีรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การสำรวจสภาพการณ์และปัญหาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
19 อาภาลักษณ์ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเสริมการเรียนวิชาชีวกลศาสตร์ 1 เรื่อง “การทดสอบกำลังกล้ามเนื้อและการวัดช่วงการเคลื่อนไหว” ของนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1
20 ผศ.โกวิท วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดเก็บและสืบค้นของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 วรรณวิมล วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ แบบจำลองการเย็บแผล
2 ผศ.วนิดา วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การผลิตนมถั่วเหลืองที่มีปริมาณวิตามินและเกลือแร่สูงจากเทมเป้