ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2544


รวมทั้งหมด 22 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อรรจน์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาการจดจำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลจากZero Crossing ของสัญญาณ
2 สกลกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี โครงการ การวิจัยศักยภาพและคุณภาพของชุดซอฟแวร์ที่เลือก เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียการนำเสนอที่คุณภาพสูง สำหรับบันทึกลงซีดี-รอม และอินเตอร์เน็ต
3 ผศ.กีรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาแผ่นลดความเร็วน้ำในแบบจำลองบันไดปลาโจนแบบผสม ฝายน้ำล้นและช่องลอด
4 ผศ.วิศิษฐ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดบนชั้นดินเหนียวกรุงเทพ
5 อ.พงษ์ศิลป วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องงานไฟฟ้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
6 ผศ.ดร.พนิดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
7 ศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมวิตามิน
8 บุรินทร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนาระบบตรวจวัดและบันทึกผลสัญณาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
9 พิศมัย คณะวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเครื่องอุ่น-กวน และเครื่องเหวี่ยง-ปั่น
10 หฤทัย คณะวิทยาศาสตร์ การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทสที่ทนความร้อนสูง จาก B. stearothermophilus
11 ผศ.ดร.พรพิมล คณะวิทยาศาสตร์ การหาปริมาณ 5-แอมมิโนลิวูลิเนตและพอร์โฟไบลิโนเจนในบักเตรีโพรพิโอไนสายพันธุ์ลูกผสม
12 อาจารย์ณิราวรรณ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ การพัฒนาการแยกตัวยาโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดกลไกผสมบน (R)-Phenylephrine Bonded
13 ผศ.กฤษณา คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจหาแอนติบอดีต่อดีเอ็นเอ ; การศึกษาเปรียบเทียบวิธีอีไลซ่าที่เตรียมขึ้นเองโดยใช้ดีเอ็นเอจาก แหล่งต่างๆ, วิธีอีไลซ่าโดยใช้น้ำยาสำเร็จรูป และวิธี Chrithidia luciliae Immunofluorescence
14 เนาวรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตต่อการกู้เงินนอกระบบ
15 ผศ.อานนท์ คณะศิลปศาสตร์ ปัญหาการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอสามโคก
16 ผศ.อนงค์ คณะศิลปศาสตร์ ประสิทธิภาพของการพัฒนาการออกเสียงภาษาไทยของครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน จังหวัดปทุมธานี ด้วยการใช้ “ดนตรีสรีระ” เป็นเครื่องมือปฏิบัติการฝึก
17 ชลาศัย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ผลกระทบของการทารุณกรรมทางเพศในเด็กและกระบวนการบำบัดฟื้นฟู
18 ดร.ชัชพรรษ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ จริยธรรมในการนำเสนอข่าวสาร ของนักข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไท
19 ผศ.เกศรา คณะบริหารธุรกิจ การศึกษาวิธีคิดค่าบริการของตัวแทน
20 อาจารย์โกสุม คณะพยาบาลศาสตร์ ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
21 ผศ.ไชยรัตน์ สถาบันกีฬา ปัญหาการฝึกซ้อมของนักกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2544
22 ทศพล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของเมืองปทุมธานี 6 มกราคม 2544