ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2543


รวมทั้งหมด 17 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 อ.วรชาติ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องกับประสิทธิภาพการเดินใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
2 ผศ.วิมลรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ การศึกษาคุณภาพชีวิต การดูแลตนเอง และการปรับตัว ของชายไทยที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน
3 ดร.เกสรา คณะศิลปศาสตร์ ความเป็นผู้มีจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
4 วินัย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ คุณสมบัติทางวิศวกรรมของไม้เนื้ออ่อนในประเทศไทยเพื่อการออกแบบโครงสร้าง
5 ดร.พิสิษฐ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบโทโพโลยี่ของเครือข่ายแลนบนพื้นฐานของสแป็นนิ่งทรีโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร์
6 ปิยะ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
7 ผศ.ดร.อรรถกร คณะวิทยาศาสตร์ ผลของเอนไซม์เอริลซัลฟาเตสต่อขบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของหนูเมาส์
8 สุดจิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของชุมชนบริเวณเตาสามโคก จ.ปทุมธานี
9 อาจารย์ณมานพ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก พรรณพืชสมุนไพรในหนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
10 อ.ศนิ คณะวิทยาศาสตร์ วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริกสำหรับประยุกต์ใช้ในทรานสดิวเซอร์
11 ณัฐนาฏ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาวะสุขภาพจิตและเชาวน์อารมณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
12 วราภรณ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การใช้สารเคมีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร
13 อ.อารีรัตน์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ระบบการให้คำปรึกษาเชิงประยุกต์ระบบผู้เชี่ยวชาญ
14 สิริพร วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี การออกแบบวิธีจัดเก็บข้อมูลลายมือในฐานข้อมูลในรูปแบบ GZIP
15 อ.สุดารัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และรสชาติของไวน์ที่ผลิตในประเทศไทย
16 อ.สยัมวรา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปัจจัยที่สำคัญที่มีส่วนในการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
17 อ.ชูชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งภายในวัด