ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2541


รวมทั้งหมด 15 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 สุวัฒน์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ปั๊มลูกสูบที่ขับเคลื่อนโดยกังหันน้ำแบบคาปลาน
2 ลาวัณย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การสำรวจแหล่งกำเนิดของเสียในมหาวิทยาลัย
3 ร.ต.หญิง ดร.วรรณี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ การประเมินกลไกของการพังทลายของลาดดินของงานถนนและริมตลิ่งแม่น้ำ โดยใช้วิธี Back Analysis
4 วิมลศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพั้นซ์น้ำผลไม้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ
5 ปาริสุทธิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกากในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม
6 สุชาติ คณะศิลปะและการออกแบบ การประยุกต์หลักการจัดตัวอักษร (Typograph) ของอักษรโรมัน เพื่อใช้กับอักษรไทย
7 พิศิษฐ์ คณะเทคนิคการแพทย์ การประเมินประสิทธิภาพเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ DADE Dimension ® AR และการหาค่า อ้างอิงสำหรับสารเคมีในเลือด
8 ศิริพร คณะเทคนิคการแพทย์ การตรวจหา Microdeletion ในกลุ่มผู้ป่วย CATCH 22 โดยใช้ Microsatellite markers
9 ปราณี คณะวิทยาศาสตร์ การสอบเทียบเครื่องมือ UV-Spectrophotometer ในห้องปฏิบัติการ
10 กุลธิดา คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยรังสี
11 ดร.อินทิรา คณะวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายของเชื้อราในการสร้างสารพิษแอฟฟล่าท็อกซินบนอาหารจำพวกเมล็ดพืชแห้งเพื่อการส่งออก
12 โรจนศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ ผลกระทบของบุคลิกตราสินค้าต่อการตอบรับสินค้าของตลาดเป้าหมาย
13 วิทยากร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม การติดตามประเมินผลบัณฑิตจากกลุ่มคณะวิชาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2534-2540
14 จิรพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณศาลากลางเก่า จังหวัดปทุมธานี
15 ปรานม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ความต้องการบริการการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต