ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยกำลังดำเนินการ / งานวิจัยกำลังดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2539


รวมทั้งหมด 4 บทความ
ประเภทวิจัยและพัฒนา
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 ทวีศักดิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ ความต้องการในการปฏิบัติงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ
2 บาจรีย์ คณะเทคนิคการแพทย์ การแยกวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคในน้ำจากคลองกรุงเทพมหานคร
3 รศ.ดร.ทัศนีย์ คณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของยาย้อมผมสังเคราะห์และยาย้อมผมที่ได้จากธรรมชาติ
ประเภทวิจัยประยุกต์
ชื่อผู้วิจัย คณะ
1 บาจรีย์ วิทยาลัยครูสุริยเทพ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล