งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563

จำนวนบท 91 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวผจญภัย จังหวัดนครนายก วิจัยและพัฒนา อ.อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 9
2 การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา อ.อสมาพัณณ์ บุญเกิด (นางสาว) สถาบันกีฬา 12
3 พฤติกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ความรู้พื้นฐาน ดร.พีระ ศรีประพันธ์ สถาบันกีฬา 12
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ของนักศึกษาพยาบาล ความรู้พื้นฐาน ผศ.ดร.วารินทร์ บินโฮเซ็น (นางสาว)ผ่านจริยธรรมการวิจัยในคนแล้ว บอยแจ้ง 9 ก.ค. 63 คณะพยาบาลศาสตร์ 12
5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานของระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาแปรผัน ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์ม วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.ญาณวุฒิ สุพิชญางกูร (นาย) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
6 บทประพันธ์เพลง เดวิสฟินอมินอน ความรู้พื้นฐาน ผศ.ดร.เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร (นาย) วิทยาลัยดนตรี 12
7 การวัดปริมาณรังสีในหุ่นจำลองบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนปลายสำหรับการฉายรังสีระยะใกล้ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก วิจัยและพัฒนา อ.กัญจนพร โตชัยกุล (นางสาว) คณะรังสีเทคนิค 12
8 การจัดการความสัมพันธ์ด้วยถ้อยคำขอโทษเชิงอภิวัจนปฏิบัติศาสตร์ในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ความรู้พื้นฐาน ดร.วรวรรณ เฟื่องขจรศักดิ์ (นางสาว) คณะศิลปศาสตร์ 12
9 การศึกษากระบวนการสื่อสารต่างวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการเรียนการสอนนักศึกษาจีนโครงการแลกเปลี่ยน ภาควิชาภาษาไทย วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.รัชดา ลาภใหญ่ (นางสาว) คณะศิลปศาสตร์ 12
10 บทบาทด้านการศึกษาและวิจัยภาษาจีนของสถาบันขงจื่อในประเทศไทย วิจัยและพัฒนา ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช คณะศิลปศาสตร์ 12