งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนบท 183 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การสกัดและทดสอบฤทธิ์การสมานแผลของเพปไทด์จากรำข้าวเพื่อนำมาเตรียมแผ่นฟิล์มเบื้องต้น วิจัยและพัฒนา ดร.ธนิยา วัณณคุปต์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
2 การศึกษาความชุกของระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ในแหล่งระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ความรู้พื้นฐาน ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 10
3 การใช้สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นชั้นเมทริกซ์สำหรับแผ่นแปะผิวหนังนิโคติน วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
4 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในตำรับยาสมุนไพรไทยเบญจโลกวิเชียรด้วยวิธี HPLC-DAD fingerprint วิจัยและพัฒนา อ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
5 การประเมินตัวแปรของลูกตาในคนที่สูบบุหรี่ ความรู้พื้นฐาน อ.นิศา ปานอ่อน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 12
6 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเช่าหิมะ BCC 31640 วิจัยประยุกต์ อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
7 การหมักน้ำส้มสายชูจากเปลือกกล้วยน้ำว้า วิจัยและพัฒนา ดร.กฤตพร รำจวนเกียรติ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
8 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ resveratrol ต่อการเคลื่อนไหวออกแรง วิจัยประยุกต์ อ.สุรชัย โกติรัมย์ 3,000.- วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 11
9 อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนใต้ วิจัยประยุกต์ ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ วิทยาลัยรัฐกิจ 12
10 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิจัยและพัฒนา ผศ.นพปฎล ธาระวานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 12