งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนบท 141 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ความรู้พื้นฐาน ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
2 ปัจจัยพยากรณ์ความน่าเชื่อถือและความดึงดูดใจของแหล่งสารต่อพฤติกรรมการบริโภคผ่านการสื่อสารการตลาดแบบ Unbranded Facebook Fanpage ความรู้พื้นฐาน อ.ชัชญา สกุณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
3 การตัดทอนรูปทรงประติมากรรมเพื่อผลิต Art Toy (ประติมากรรมช้างไทยมีฝัน) พัฒนาเชิงทดลอง อ.โกเมศ กาญจนพายัพ คณะดิจิทัลอาร์ต 12
4 การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์ด้วย เหล็ก (III) เพื่อกำจัดอาร์เซนิกในน้ำ วิจัยและพัฒนา ผศ. ปัญญา มณีจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
5 ผลของเจลต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ต่อการลดปัจจัยในการก่อสิวของเชื้อ Staphyloccus spp. วิจัยและพัฒนา ดร.สุกัลญา หลีแจ้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
6 แผนผังพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนและบริเวณโดยรอบตามแนวคิด Transit Oriented Development : กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าหลักหกและบริเวณโดยรอบ วิจัยและพัฒนา ผศ.กฤตพร ลาภพิมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
7 พฤติกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ดร.ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ 12
8 เครื่องเลื่อยกระดูกสำหรับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 12
9 การผลิตโปรตีนละลายได้เพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวมอลต์เสริมด้วยกากรำสกัด นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
10 ผลของสารทำความสะอาดฟันเทียมชนิดเม็ดต่อการกำจัดคราบชาของฐานฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์ วิจัยประยุกต์ อ.ทพญ.สปัน เล็งเลิศผล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 12