งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2550

จำนวนบท 32 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 สำเนียงแจ๊สสำหรับวงเครื่องสายกลุ่มสี่ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ วิทยาลัยดนตรี 6
2 การตรวจสอบการสร้างเอนไซม์ Metallo-ß-Lactamase และยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ Metallo-ß-Lactamase ในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ที่ดื้อยา กลุ่ม Carbapenems ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจโดย Double Disk Synergy Test และ Polymerase Chain Reaction วิจัยประยุกต์ อ.อดุลย์ บุญเฉลิมชัย คณะเทคนิคการแพทย์ 12
3 สารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากเชื้อราชนิด endophyte จากต้นไม้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านมาลาเรีย วิจัยและพัฒนา ดร.พัตรา สุนทรฐิติเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ 12
4 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ความรู้พื้นฐาน อ.ขนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ 12
5 การนำระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิจัยประยุกต์ อ.วีรญาพัชร ยิ่งยง/วิลาลัย คณะบัญชี 12
6 การพัฒนาไมโครนาโนพาร์ทิเคิลที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับนำส่งโปรตีน วิจัยและพัฒนา ดร.จิรศักดิ์ กุศลวิริยะวงศ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
7 การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องแยกคอนกรีตมวลเบาในระบบไอน้ำภายใต้ความดันสูง นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อ.ไชยรัช เมฆแก้ว วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
8 การหาขนาดของห้องอบยางพาราที่เหมาะสมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วิจัยประยุกต์ ดร.วรรณี เอกศิลป์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 15
9 การศึกษาวิจัยแบบสุ่มเพื่อประเมินประสิทธิผลของสำรอง (Scaphium macropodum Beaumee) ในการควบคุมน้ำหนักตัวในผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกินในคนไทย วิจัยและพัฒนา อ.ศศิพร แดงทองดี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดความอยากบุหรี่จากสมุนไพรในรูปแผ่นแปะเยื่อบุช่องปากออกฤทธิ์นาน วิจัยและพัฒนา อ.มัลลิกา พงษ์สถิตย์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12