งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2545

จำนวนบท 30 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมศึกษากรณีวัดศาลาแดงเหนือ ปทุมธานี วิจัยประยุกต์ อ.เธียรชัย อิศรเดช วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 4
2 การศึกษาคุณสมบัติของเนื้อโลหะเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมกับเหล็กกล้าละมุน วิจัยและพัฒนา ต่อศักดิ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 ประวัติวรรณกรรมไทย: รางวัลซีไรท์ วิจัยและพัฒนา อาจารย์ธิราภรณ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
4 การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องมอนิเตอร์ภาวะการหยุดหายใจในเด็กทารก วิจัยและพัฒนา เสมา คณะวิทยาศาสตร์ 12
5 การศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารที่มี Phenol เป็นองค์ประกอบ วิจัยและพัฒนา ปถมาพร คณะวิทยาศาสตร์ 12
6 การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของพืชบางชนิดในสกุล Trichosanthes วิจัยและพัฒนา ดาวจันทร์ , ชมนภัส วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนะธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ วิจัยและพัฒนา วิภาดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 18
8 ภาพลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืน วิจัยและพัฒนา สรพงษ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 6
9 บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์ วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ฐิติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
10 การผลิตต้นแบบของเข็มกลัดด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี แบบ 3 แกน วิจัยและพัฒนา สินี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12