งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2544

จำนวนบท 23 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาการจดจำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลจากZero Crossing ของสัญญาณ วิจัยและพัฒนา อรรจน์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
2 โครงการ การวิจัยศักยภาพและคุณภาพของชุดซอฟแวร์ที่เลือก เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียการนำเสนอที่คุณภาพสูง สำหรับบันทึกลงซีดี-รอม และอินเตอร์เน็ต วิจัยและพัฒนา สกลกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 12
3 การศึกษาแผ่นลดความเร็วน้ำในแบบจำลองบันไดปลาโจนแบบผสม ฝายน้ำล้นและช่องลอด วิจัยและพัฒนา ผศ.กีรติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
4 ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดบนชั้นดินเหนียวกรุงเทพ วิจัยและพัฒนา ผศ.วิศิษฐ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
5 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องงานไฟฟ้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา อ.พงษ์ศิลป วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5
6 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พนิดา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมวิตามิน วิจัยและพัฒนา ศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ 12
8 การพัฒนาระบบตรวจวัดและบันทึกผลสัญณาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิจัยและพัฒนา บุรินทร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
9 การพัฒนาระบบตรวจวัด บันทึกผลและแสดงผลของเครื่องตรวจวัดเสียงการทำงาน ของหัวใจ ด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา ปรียา คณะวิทยาศาสตร์ 18
10 การพัฒนาเครื่องอุ่น-กวน และเครื่องเหวี่ยง-ปั่น วิจัยและพัฒนา พิศมัย คณะวิทยาศาสตร์ 12