งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2543

จำนวนบท 17 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องกับประสิทธิภาพการเดินใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก วิจัยและพัฒนา อ.วรชาติ คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 12
2 การศึกษาคุณภาพชีวิต การดูแลตนเอง และการปรับตัว ของชายไทยที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน วิจัยและพัฒนา ผศ.วิมลรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ 13
3 ความเป็นผู้มีจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา ดร.เกสรา คณะศิลปศาสตร์ 12
4 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของไม้เนื้ออ่อนในประเทศไทยเพื่อการออกแบบโครงสร้าง วิจัยและพัฒนา วินัย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
5 การออกแบบโทโพโลยี่ของเครือข่ายแลนบนพื้นฐานของสแป็นนิ่งทรีโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร์ วิจัยและพัฒนา ดร.พิสิษฐ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
6 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ วิจัยและพัฒนา ปิยะ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
7 ผลของเอนไซม์เอริลซัลฟาเตสต่อขบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของหนูเมาส์ วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อรรถกร คณะวิทยาศาสตร์ 12
8 การศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของชุมชนบริเวณเตาสามโคก จ.ปทุมธานี วิจัยและพัฒนา สุดจิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10
9 พรรณพืชสมุนไพรในหนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ วิจัยและพัฒนา อาจารย์ณมานพ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
10 วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริกสำหรับประยุกต์ใช้ในทรานสดิวเซอร์ วิจัยและพัฒนา อ.ศนิ คณะวิทยาศาสตร์ 12