งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2542

จำนวนบท 18 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมบริโภคแบบผสม วิจัยและพัฒนา วิมลศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ 12
2 โครงการการแยกเงินจากน้ำเสียห้องล้างอัดภาพโดยวิธีซีเมนเทชั่น วิจัยและพัฒนา ดร.อาภา วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 การพัฒนาซอฟแวร์ยีนส์เนติกอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม วิจัยและพัฒนา ดร.พิสิษฐ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
4 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลสำหรับแม่น้ำที่ได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนโดย การใช้โครงข่ายประสาทเทียม วิจัยและพัฒนา ดร.เสรี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
5 การเปรียบเทียบสมรรถภาพสมองบางประการก่อนและหลังการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์-กลศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา กาญจนา คณะวิทยาศาสตร์ 9
6 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์ วิจัยและพัฒนา รศ.นันทชัย คณะวิทยาศาสตร์ 12
7 การป้องกันการขึ้นปะปนของเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส เฟลวัส และการสร้างสารแอฟฟล่าท๊อกซินบนข้าวกล้อง ด้วยโอโซน และสภาวะสุญญากาศ วิจัยและพัฒนา ณิชกานต์ คณะวิทยาศาสตร์ 9
8 การแยกสกัดสารที่เป็นองค์ประกอบหลักจากสมุนไพรรางจืดชนิดสีม่วง โดยวิธีทางเคมี และ HPLC วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
9 การศึกษาความเป็นพิษของ Extracellular Polysaccharide จากแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ วิจัยและพัฒนา รตท.หญิง ดร.อัจฉราวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ 12
10 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 วิจัยและพัฒนา ปรานม คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา 12