งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2541

จำนวนบท 15 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ปั๊มลูกสูบที่ขับเคลื่อนโดยกังหันน้ำแบบคาปลาน วิจัยและพัฒนา สุวัฒน์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
2 การสำรวจแหล่งกำเนิดของเสียในมหาวิทยาลัย วิจัยและพัฒนา ลาวัณย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
3 การประเมินกลไกของการพังทลายของลาดดินของงานถนนและริมตลิ่งแม่น้ำ โดยใช้วิธี Back Analysis วิจัยและพัฒนา ร.ต.หญิง ดร.วรรณี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพั้นซ์น้ำผลไม้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ วิจัยและพัฒนา วิมลศิริ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ 12
5 การศึกษาบทบาทของจิตรกรรมฝาผนังประเภทภาพกากในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในฐานะเป็นภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม วิจัยและพัฒนา ปาริสุทธิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ 12
6 การประยุกต์หลักการจัดตัวอักษร (Typograph) ของอักษรโรมัน เพื่อใช้กับอักษรไทย วิจัยและพัฒนา สุชาติ คณะศิลปะและการออกแบบ 12
7 การประเมินประสิทธิภาพเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ DADE Dimension ® AR และการหาค่า อ้างอิงสำหรับสารเคมีในเลือด วิจัยและพัฒนา พิศิษฐ์ คณะเทคนิคการแพทย์ 7
8 การตรวจหา Microdeletion ในกลุ่มผู้ป่วย CATCH 22 โดยใช้ Microsatellite markers วิจัยและพัฒนา ศิริพร คณะเทคนิคการแพทย์ 12
9 การสอบเทียบเครื่องมือ UV-Spectrophotometer ในห้องปฏิบัติการ วิจัยและพัฒนา ปราณี คณะวิทยาศาสตร์ 12
10 การศึกษาการวัลคาไนซ์น้ำยางธรรมชาติโดยรังสี วิจัยและพัฒนา กุลธิดา คณะวิทยาศาสตร์ 12