งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2540

จำนวนบท 12 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดใน และรากของรางจืดในการแก้พิษแอลกอฮอล วิจัยและพัฒนา ดร.ธีระยุทธ คณะวิทยาศาสตร์ 12
2 การลดความรุนแรงของโรคมาลาเรียโดยภูมิต้านทาน วิจัยและพัฒนา ดร.บุษบา คณะวิทยาศาสตร์ 15
3 ผลของไนตริกออกไซด์และการยับยั้งไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของไตในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน วิจัยและพัฒนา ดร.ธมลวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 17
4 คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินสุลิน วิจัยและพัฒนา ดร.อำภาพร คณะพยาบาลศาสตร์ 11
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา ดร.น้ำอ้อย คณะพยาบาลศาสตร์ 12
6 เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา ประภา คณะพยาบาลศาสตร์ 9
7 การศึกษาติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2534-2539 วิจัยและพัฒนา ดร.สุทธีพร คณะพยาบาลศาสตร์ 12
8 ประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยระบบไซคลิกแอกติเวเต็ดสลัดจ์ วิจัยและพัฒนา กนกวรรณ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
9 การพัฒนาเครื่องรักษาอุณหภูมิและบรรจุนมพร้อมดื่มสำหรับใช้ในโรงเรียน วิจัยและพัฒนา ญาณวุฒิ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 12
10 ปัญหาการเลิกจ้างในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน วิจัยและพัฒนา สุรพล คณะบริหารธุรกิจ 0