งานวิจัยภายในทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายในทั้งหมด / ทุนวิจัยภายในทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2539

จำนวนบท 4 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ความต้องการในการปฏิบัติงานของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในสถานประกอบการ วิจัยและพัฒนา ทวีศักดิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ 12
2 การแยกวินิจฉัยแบคทีเรียก่อโรคในน้ำจากคลองกรุงเทพมหานคร วิจัยและพัฒนา บาจรีย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 12
3 การศึกษาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของยาย้อมผมสังเคราะห์และยาย้อมผมที่ได้จากธรรมชาติ วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ทัศนีย์ คณะวิทยาศาสตร์ 11
4 ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล วิจัยประยุกต์ บาจรีย์ วิทยาลัยครูสุริยเทพ 10