งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายนอกทั้งหมด / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555

จำนวนบท 25 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) กำลังดำเนินการ
1 การพัฒนาวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมสุขภาพจากข้าวโพดม่วงพันธุ์ CNW 1127280 วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วราพร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรฯ 12
2 กลไกของ CD137 ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้ วิจัยและพัฒนา ดร.แจนจุรีย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 24
3 การวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่งของธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อมในประเทศไทย วิจัยและพัฒนา ดร.คณิตศร คณะบัญชี 24
4 การออกแบบและสร้างเครื่องตืดตั้งสายเคเบิลใยแก้วใต้ดิน วิจัยและพัฒนา อ.ศิลปชัย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 10