งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายนอกทั้งหมด / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนบท 6 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) กำลังดำเนินการ
1 โครงการปัญหาและผลกระทบจากการรวมศูนย์อำนาจด้านสาธารณสุข วิจัยและพัฒนา นพ.ประยงค์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 6
2 โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องสอบเทียบอุปกรณ์ชีวการแพทย์ วิจัยและพัฒนา รศ.นันทชัย คณะวิทยาศาสตร์ 12
3 โครงการการปรับปรุงกระบวนการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพยาเส้น วิจัยและพัฒนา อ.ศิลปชัย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 8