งานวิจัยภายนอกทั้งหมด

ทำเนียบงานวิจัย / งานวิจัยภายนอกทั้งหมด / ทุนวิจัยภายนอกทั้งหมด / รายชื่อโครงการวิจัยที่ สวจ. สนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2553

จำนวนบท 16 บทความ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) กำลังดำเนินการ
1 โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ วิจัยและพัฒนา จตุพร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 5
2 โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์ วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.พงษ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ 7
3 การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกระเบา ประจำปีงบประมาณ 2553 วิจัยและพัฒนา ดร.สุรางค์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
4 พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจัดทำฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสินค้าประเภทอาหาร : กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วิจัยและพัฒนา ดร.นันทรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ 6
5 การปรับปรุงคุณภาพใบหน้ามนุษย์จากสัญญาณวีดิทัศน์ความละเอียดต่ำด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบใหม่ในปริภูมิเทนเซอร์ วิจัยและพัฒนา ดร.ปริญญา วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี 24
6 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอร่วมกับสารไอโซฟลาโวนอยด์เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกวาวเครือขาว วิจัยและพัฒนา ดร.ศิรินทรา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 24
7 โครงการแผนงานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบทางสังคม วิจัยและพัฒนา คุณอานนท์ หาญพาณิชย์ / ฝ่ายพัฒนาสังคม 36
8 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ วิจัยและพัฒนา นพ.ศุพชัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 24