งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2559 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางบก
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาข้อเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางบก
คณะ : สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
ปีที่ขอทุน : 2559
ระยะเวลา : 1 ปี เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :