งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2559 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ดร.สื่อจิตต์ เพ็ชร์ประสาน
ชื่อภาษาไทย : ชุดอุปกรณ์กล้องทางการแพทย์สำหรับติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบพกพา
ชื่อภาษาอังกฤษ : ชุดอุปกรณ์กล้องทางการแพทย์สำหรับติดตั้งกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบพกพา
คณะ : วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2559
ระยะเวลา : 1 ปี เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :