งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2559 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น
ชื่อภาษาไทย : การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับเอียงและรักษาสมดุลอัตโนมัติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับเอียงและรักษาสมดุลอัตโนมัติ
คณะ : วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2559
ระยะเวลา : 1 ปี เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :