งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2559 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
ชื่อภาษาไทย : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะกอก: การศึกษาความเป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ในการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และยา
ชื่อภาษาอังกฤษ : สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะกอก: การศึกษาความเป็นไปได้และการประยุกต์ใช้ในการอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง และยา
คณะ : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
ปีที่ขอทุน : 2559
ระยะเวลา : 2 ปี เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :