งานวิจัยภายนอก

ทำเนียบงานวิจัย / ทุนวิจัยภายนอก / งานวิจัยสมบูรณ์ / รายละเอียดทุนวิจัยภายนอกจำแนกรายปี 2553 / บทคัดย่อผลงานวิจัย

สถานะ : เสร็จสมบูรณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
ชื่อภาษาไทย : โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์
ชื่อภาษาอังกฤษ : โครงการพัฒนาสินค้าอ่างอาบน้ำตามหลักการยศาสตร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2553
ระยะเวลา : 7 เดือน เดือน
รหัสเอกสาร :
ISBN :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
ไม่มีข้อมูล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
ไม่มีข้อมูล
คำสำคัญ :